AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE REUS, [d’ara endavantCAMBRA REUS],és el titular del portal Web  cpureus.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web,domiciliada a: PLAÇA DE CATALUNYA, 5 – 43201 REUS, NIF Q4375005H, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho a través del correu electrònicinfo@cpureus.com

Les Cambres de la Propietat Urbana estan sotmeses a la tutela administrativa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i estan regulades pel que estableixen els decrets 240/1990 i 330/1990  de la Generalitat de Catalunya.

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per CAMBRA REUS, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

CAMBRA REUSno es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i CAMBRA REUSno recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de cpureus.com,ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al lloc Web cpureus.comcom a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web.

LIMITACIÓ DEGARANTIES I RESPONSABILITATS

CAMBRA REUS fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

CAMBRA REUS adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

CAMBRA REUS no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, CAMBRA REUS tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL,MARQUES REGISTRADES

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de CAMBRA REUS.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de CAMBRA REUSi que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de CAMBRA REUS.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per CAMBRA REUS.En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de CAMBRA REUS,no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page”cpureus.com

Els signes distintius (marques, noms comercials) de CAMBRA REUS,estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit deCAMBRA REUS.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a CAMBRA REUS pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur. 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL 

CAMBRA REUSmai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a CAMBRA REUS, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  CAMBRA REUS, perquè procedeixin a la investigació de l’incident. 

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de CAMBRA REUS, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per CAMBRA REUS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

CAMBRA REUSutilitza el domini “cpureus.comper els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple:cpureus.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “CAMBRA REUS” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics deCAMBRA REUS.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Enviï un correu electrònic a l’adreçainfo@cpureus.comi adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a dpd@cpureus.comi inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix. 

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques

Oficina Reus

Plaça de Catalunya 5

43201 Reus

977 127 700

Oficina Cambrils

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

977 792 056

La Cambra més social