/* google analytics */

Fiances

Cambra de la propietat urbana de Reus

Garantia i legalitat

Guaranty and legality

Fiances

 • Quan es fa un contracte d’arrendament s’ha de dipositar a l’INCASÒL una fiança segons l’obligació establerta per la Llei d’Arrendaments Urbans, com una garantia per assegurar el compliment de les obligacions del contracte.
 • La fiança es retorna una vegada finalitzat el contracte.
 • La Cambra, com entitat col·laboradora de l’INCASOL, dóna garantia de seguretat i legalitat tant al propietari com a l’arrendatari.
 • A la Cambra podràs dipositar la fiança o sol·licitar la devolució, de forma presencial sense necessitat de fer cues ni esperes.

Particulars

 • Dipòsits de fiances
 • Devolucions de fiances
 • 1 Contracte
 • 2 Contractes
 • 3 Contractes
 • 4 Contractes

Gestorias i immobiliàries

Gestió online Gestories i immobiliàries
 •  Sense necessitat de desplaçament, us facilitem la gestió de les fiances (ingressos i devolucions), via OnLine amb la Cambra.

Passos a seguir:

Ingressos

1. Adjunta’ns el/els contractes.

2. Una vegada rebem el contracte et facilitarem per email el número de compte on fer l’ingrés de la fiança.

3. Una vegada hagis fet l’ingrés, envia’ns el justificant per finalitzar el procés.

4. En 24h t’enviarem per email el contracte/s segellat/s i el justificant del dipòsit/s.

Devolucions

En el cas de devolucions, només cal que ens adjuntis el contracte, la data de finalització del contracte i el justificant bancari del compte del propietari.

Avantatges:

1. Una via còmode des de la teva oficina, sense desplaçaments.

2. Estalvies temps i esperes.

3. Sense cap cost econòmic.

4. Qualsevol incidència o consulta relacionada amb aquests contractes, serà resolta directament per la Cambra amb l’Incasòl.

 

  • 1 Contracte
  • 2 Contractes
  • 3 Contractes
  • 4 Contractes

  Més informació:

  Documentació dipòsit de la fiança

  Habitatge:

  • Contractes del propietari i de l’arrendatari
  • DNI/NIF/NIE del propietari i de l’inquilí
  • Import de la fiança en efectiu: 1 mes de lloguer. En cas de quantitats superiors a 2.500€, mitjançant transferència bancària.

  Local de negoci o per a usos diferents a l’habitatge:

  • Contractes del propietari i de l’arrendatari
  • DNI/NIF/NIE del propietari i de l’arrendatari
  • Import de la fiança en efectiu: 2 mesos de lloguer. En cas de quantitats superiors a 2.500€, mitjançant transferència bancària.
  Documentació devolució de la fiança
  • Contracte del propietari
  • Número de compte del propietari (mitjançant llibreta d’estalvi o justificant del banc)
  • DNI del propietari o de la persona autoritzada que ho tramita

  Una vegada tramitada la devolució, l’INCASÒL efectuarà una transferència per l’import de la fiança al compte bancari del propietari.

  Quin és l'import de la fiança?
  • Habitatge i altres usos: L’import de la fiança és d’ 1 mensualitat en els contractes d’arrendament d’habitatge i de 2 mensualitats en els contractes per altres usos (com per exemple contractes per a activitats comercials, industrials,  professionals, recreatives, assistencials, culturals, docents).
  • Temporada: En els arrendaments de temporada, l’import de la fiança és proporcional i es pren com a referència 2 mensualitats.
  • Arrendament de negoci: En els contractes d’arrendament de negoci en què no s’especifiqui quina part correspon al local pròpiament i la que correspon al negoci, la part corresponent al local s’ha d’estimar en un 4% del valor cadastral de l’immoble llogat en còmput anual (Si el valor cadastral no està individualitzat, s’ha d’estimar d’acord amb la superfície del local).
  • Excepcions: Estan exceptuats de l’obligació de dipositar fiança els contractes formalitzats amb l’Administració Pública, la Comunitat Autònoma, els ajuntaments o consells comarcals, i demés ens públics.
  Actualització de la fiança
  • Durant els 5 primers anys de duració del contracte (o durant els 7 primers anys si l’arrendador és persona jurídica), la fiança no estarà subjecte a actualització. Però si el contracte es prorroga més enllà d’aquesta duració, si que es pot actualitzar.
  Puc demanar garanties addicionals?
  • Apart de la fiança obligatòria, les parts contractants poden pactar qualsevol tipus de garantia addicional.
  • En els cas de contractes d’habitatge, aquesta garantia addicional no podrà ser superior a 2 mensualitats.
  Termini per dipositar la fiança
  • La fiança s’ha de dipositar en el termini màxim de 2 mesos, a comptar des de la data de la signatura del contracte.
  A què es destinen els diners de les fiances?
  • L’import de les fiances es destina per l’INCASÒL (Institut Català del Sòl) a inversions per a la construcció pública d’habitatges, especialment en règim de lloguer, i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana.

  Horari Fiances matins:

  Dilluns a Divendres  de 8h a 13h

  Horari Fiances tardes:

  Dimarts i Dijous de 16h a 18h

  Oficina Reus:

  Plaça Catalunya 5

  43201 Reus

  Telf. 977 127 700

  info@cpureus.com

  Oficina Cambrils:

  Plaça de la Vila 12

  43850 Cambrils

  Telf. 977 792 056

  info@cpureus.com

  Apostem per la formació de nous valors

  We believe in developing new talent

  En conveni amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) formem alumnes de final de la carrera de Ciències Jurídiques, on adquireixen experiència i facilitats per a la incorporació al món laboral.

  La Cambra amb el coneixement i la innovació.

  Protecció de dades i cookies

  Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

  Comunitats de propietaris

  Assessoria legal i defensa jurídica

  Assegurances

  Administració de finques i patrimonis

  Fiances

  Contractes de lloguer i altres

  Compravenda i lloguer

  Assessoria i gestió fiscal

  Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques