/* google analytics */

El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat i nul•litat de diverses taxes judicials establertes per a la interposició de recursos judicials per part de persones jurídiques, estimant que constituïen un atac a la tutela judicial efectiva.

En concret, la sentència de 21 de juliol de 2016 anul·la les taxes que havien de pagar les persones jurídiques per a la interposició de recursos: 200€ per poder presentar un recurs contenciós-administratiu abreujat; 350 € per a un recurs contenciós-administratiu ordinari; 800€ per un recurs d’apel·lació; 1.200 € per a recursos de cassació.

En l’ordre civil eren: 800 € per presentar recurs d’apel·lació i 1.200 € per un recurs de cassació.

En l’ordre laboral establia una taxa de 500 € per un recurs de súplica i 750 € per un recurs de cassació.

També ha quedat anul·lada la quota variable en funció de la quantia del litigi, que era del 0,5% entre 0 € i 1Milió €, i del 2,5% per a la resta amb una taxa màxima de 10.000 €.

La Sentència no té efectes retroactius. El Tribunal aclareix que la declaració de nul·litat de les taxes només produirà efectes “pro futuro”, és a dir, en relació amb nous supòsits o amb els procediments en els quals no s’hagi dictat una resolució ferma. El Tribunal no ordena la devolució de les quantitats pagades ni en els procediments finalitzats per resolució ferma ni tampoc en els no finalitzats en els quals el pagament de la taxa es va satisfer sense que fos impugnada per vulneració de l’art. 24 de la Constitució.

Font: Tribunal Constitucional i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques