/* google analytics */

Aplicables des del dia 2 d’abril de 2020.


El Govern Central va aprovar ahir una sèrie de mesures urgents que afecten als lloguers d’habitatge habitual arrendat a inquilins en situació de vulnerabilitat econòmica. Apareixen publicades en el BOE del dia d’avui, 1 d’abril de 2020.


Les principals mesures són:

a) la suspensió dels desnonaments d’habitatge habitual durant sis mesos, una vegada hagi transcorregut l’estat d’alarma, quan l’inquilí acrediti que es troba en situació de vulnerabilitat social o econòmica.

b) pròrroga extraordinària per un termini màxim de sis mesos, a sol.licitud de l’inquilí, dels contractes de lloguer d’habitatge habitual que vencin dintre del període comprés des de 2 d’abril de 2020 fins el dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

c) Microcrèdits a interès 0% per a pagar el lloguer de l’habitatge habitual. Microcrèdits per a inquilins en situació de vulnerabilitat social o econòmica, sense interessos ni despeses, avalats per l’Estat, amb termini de devolució de fins a sis anys, prorrogable per uns altres quatre. El crèdit s’haurà d’aplicar al pagament del lloguer de l’habitatge i podrà cobrir un import màxim de sis mensualitats de renda.

d) Arrendaments d’habitatge habitual que siguin propietat de grans tenidors. Entenent per gran tenidor la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans (excloent pàrkings i trasters), o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

El RDL ofereix al gran tenidor dues alternatives:

– una reducció del 50% de la renda (de l’habitatge habitual), durant el temps que duri l’estat d’alarma i un màxim de quatre mensualitats més en casos especials.

– una moratòria en el pagament de la renda (de l’habitatge habitual), durant el període que duri l’estat d’alarma i un màxim de quatre mensualitats més en casos especials, mitjançant el fraccionament de les quotes durant al menys tres anys, sense interessos.


Per a qualsevol aclariment o ampliación de la informació, no dubtis en contactar amb info@cpureus.com.

La Cambra segueix al teu costat. 


És una informació dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: BOE Núm. 91, d’ 1 d’abril de 2020. Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques