/* google analytics */

El dia 4 de novembre va sortir publicada la nova Llei d’accessibilitat, que simplifica i actualitza les normatives anteriors d’acord amb la Convenció Internacional de l’ONU de Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006.

La finalitat d’aquesta Llei és garantir l’autonomia, igualtat d’oportunitats i no discriminació de persones amb qualsevol tipus d’incapacitat física, sensorial o intel·lectual.

S’estableixen els requisits i les condicions mínimes per aconseguir un entorn accessible per les persones amb discapacitat als mitjans de transport, productes, serveis, comunicació… Tot incorporant un règim d’infraccions i sancions.

Aquestes són les principals incorporacions de la Llei d’accessibilitat:

  • Obligació d’assegurar l’accés a la informació
  • Garantia d’aprenentatge en el Procés Educatiu
  • Reserva de pisos de promocions d’habitatge públic
  • Obligació per al Govern d’assegurar l’accessibilitat cultural
  • Infraccions sancionables

Font: Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. DOGC núm. 6742, de data 4.11.2014.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques