/* google analytics */

En el BOE del passat dia 12 es va publicar la Llei 5/2018, amb l’objectiu de crear un procediment àgil per a la recuperació de la propietat d’un habitatge davant la seva ocupació il·legal.

1. Ocupació il·legal: no consentida ni tolerada:

El Preàmbul de la Llei exposa que la ocupació il·legal és una ocupació no consentida ni tolerada, i no és un títol d’accés a la possessió d’un habitatge, i no es troba emparat en el dret constitucional a gaudir d’un habitatge digne.

La legislació espanyola no disposava fins ara de mecanismes ràpids i eficaços per a la recuperació de la possessió de l’habitatge davant els casos d’ocupació il·legal (okupació).

2. Quan entra en vigor la Llei?

El 2 de juliol de 2018 (als 20 dies de la seva publicació al BOE).

3. Aspectes més destacats de la Llei:

3.1. A la demanda s’hi haurà d’acompanyar el títol de propietat o en el que es fonamenti el dret a posseir.

3.2. La demanda es podrà adreçar genèricament contra els desconeguts ocupants de l’habitatge.

3.3. Qui realitzi l’acte de comunicació, per identificar al receptor i demés ocupants, podrà anar acompanyat dels agents de l’autoritat.

3.4.  El demandant pot sol·licitar la immediata entrega de la possessió de l’habitatge.

3.5. Una vegada admesa la demanda, el Jutjat requerirà als ocupants per a que, en el termini de 5 dies, aportin el títol que pugui justificar la seva situació possessòria.

3.6. Si no s’aporta justificant suficient el Tribunal ordenarà la immediata entrega de l’habitatge. Contra aquesta resolució judicial no hi cap recurs i es portarà a efecte contra qualsevol dels ocupants que es trobin en aquell moment a l’habitatge.

3.7. Si el demandat o demandats no contestessin la demanda en el termini previst, es dictarà immediatament sentència.

3.8. En la resolució en la que s’acordi la entrega de l’habitatge i el desallotjament, s’ordenarà comunicar tal circumstància als serveis públics de política social, per a què, en el seu cas, en el termini de 7 dies, puguin adoptar les mesures de protecció que siguin procedents.

4. Què passa a la resta d’Europa?

Alemanya: Recuperació de la casa ocupada en un termini de 24 hores després de tenir coneixement de  la ocupació il·legal. El propietari ha de presentar denúncia.

Anglaterra: Existeix un sistema policial d’actuació urgent que actua una vegada efectuada la denúncia per part del propietari.

França: La policia te facultats per desallotjar la ocupació il·legal durant les primeres 48 hores de la ocupació des del moment que té coneixement dels fets.

Holanda: Només s’exigeix una denúncia davant la policia per recuperar l’habitatge, exhibint el títol de propietat i sempre que els ocupants no disposin de cap títol.

Itàlia: El Jutjat emet una ordre immediata a la policia per recuperar la possessió. S’ha d’acreditar la propietat i que l’ocupant no tingui cap document que l’autoritzi la ocupació de l’ habitatge.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges llegir el text íntegre de la Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, en relació a la ocupació il·legal d’habitatges, clica aquí.


Font: Boletín Oficial del Estado, núm. 142, de 12 de juny de 2018.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques