/* google analytics */

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia d’ahir 22 de febrer, publica la Llei 3/2017, sobre obligacions i contractes. Entre els aspectes més rellevants destaquen el contracte de compravenda que es modernitza amb la incorporació de Directives europees, avenços significatius en matèria d’habitatge i els contractes de pensió vitalícia.

1. Entrarà en vigor:

L’1 de gener de 2018 (excepte algunes disposicions concretes relatives a persona i família, a successions i als censos, que entraran en vigor el proper 1 de març de 2017).

2. El contracte de compravenda amb un enfocament més modern:

Destaca en la regulació d’aquest contracte un increment de la protecció del consumidor i així s’estableix que el comprador d’un habitatge podrà desistir i recuperar les arres si el banc li denega el finançament necessari.

S’incorporen les Directives europees 1999/44, sobre garanties dels béns de consum i 2011/83, sobre drets dels consumidors.

3. Altres contractes que es regulen:

També regula el contracte de permuta, la cessió de solar o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura.

4. Masoveria urbana:

Es dóna  nova redacció al contracte de masoveria urbana, que consisteix en llogar un habitatge a canvi de rehabilitar-lo i tenir-ne cura.

5. Noves realitats socials i persones grans:

Es regulen els contractes de pensió vitalícia (violari) i el d’aliments.


Si desitges ampliar la informació i consultar el text íntegre del Llibre Sisè, clica aquí.

Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques