/* google analytics */
El BOE del dia d’avui, 21 de gener de 2017, publica el Real Decreto-ley 1/2017, de mesures urgents en matèria de clàusules sòl, pel qual s’estableix un procediment extrajudicial per a la reclamació dels interessos i el tractament fiscal de les devolucions en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

1. A qui afecta?

Als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària que incloguin una clàusula sòl el prestatari del qual (és a dir, el deutor) sigui un consumidor.

2. Consumidor:

És la persona física que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

Són també consumidors les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial.

3. Clàusula sòl:

S’entén per clàusula sòl qualsevol estipulació inclosa en un contracte de préstec o crèdit hipotecari a tipus variable, que limiti a la baixa la variabilitat del tipus d’ interès del contracte.

4. Quan es pot presentar la reclamació prèvia?

Els clients afectats podran presentar les seves reclamacions davant l’entitat financera des del dia 21 de gener de 2017.

5. Procediment extrajudicial que regula el R.D. 1/2017:

a. Obligació d’implantar un sistema de reclamació prèvia:

L’entitat financera tindrà la obligació d’implantar un sistema de reclamació prèvia a la interposició de demandes judicials, que tindrà caràcter voluntari per al consumidor i l’objecte del qual serà atendre les peticiones que formulin en relació a les clàusules sòl.

b. Difusió del sistema de reclamació prèvia:

Les entitats de crèdit hauran de  garantir que aquest sistema de reclamació sigui conegut per tots els clients que tinguessin clàusula sòl en el seu préstec hipotecari.

c. Reclamació prèvia del client i càlcul d’interessos per part del banc:

Una vegada rebi la reclamació, l’entitat de crèdit haurà d’efectuar un càlcul de la quantitat a retornar i enviar-li una comunicació desglossant l’esmentat càlcul; en aquest desglossament l’entitat de crèdit haurà d’incloure necessàriament les quantitats que corresponguin en concepte d’interessos.

d. Termini màxim per tancar l’acord:

El termini màxim per a què el client i l’entitat financera arribin a un acord i es posi a disposició del primer la quantitat a retornar serà de 3 mesos a comptar des de la presentació de la reclamació.

e. No exercici d’ accions durant la tramitació del procediment extrajudicial:

Les parts no podran exercitar entre sí cap acció judicial o extrajudicial en relació amb l’objecte de la reclamació prèvia mentre aquesta es tramiti.

Si s’interposés demanda amb anterioritat a la finalització del procediment extrajudicial -amb el mateix objecte que la reclamació prèvia-, en el moment en què es tingui constància, es produirà la suspensió del procés judicial fins que es resolgui l’esmentada reclamació prèvia.

6. El procediment extrajudicial és gratuït.

7. Conclusió del procediment extrajudicial amb acord entre les parts:

a. Conformitat amb el càlcul de interessos:

El client haurà de manifestar si està d’ acord amb el càlcul. Si ho estés, l’entitat de crèdit i el client acordaran la devolució de l’efectiu.

L’entitat de crèdit informarà al client que les devolucions acordades poden generar obligacions tributàries. Així mateix, comunicarà a Hisenda la informació relativa a la devolució acordada.

b. Mesures compensatòries diferents de la devolució de l’efectiu:

Una vegada convinguda la quantitat a retornar, el client i l’entitat de crèdit podran acordar l’adopció d’una mesura compensatòria diferent de la devolució de l’efectiu.

c. Requisits a complir en el cas de compensació:

– L’entitat de crèdit haurà de subministrar al client una valoració que li permeti conèixer l’efecte de la mesura compensatòria i donar-li un termini de 15 dies per a què manifesti la seva conformitat.

– El client ha de rebre obligatòriament informació suficient i adequada sobre la quantitat a retornar, la mesura compensatòria i el valor econòmic d’aquesta mesura.

– L’acceptació de la mesura compensatòria, haurà de ser manuscrita i en document a part, en el que també quedi constància que se li ha atorgat el termini de 15 dies per a manifestar la conformitat.

8. Reducció d’aranzels de Notaria i Registre derivats de l’acord:

La formalització de l’escriptura pública i la inscripció registral que, en el seu cas, pogués derivar-se de l’acord entre l’entitat financera i el client meritarà exclusivament –qualsevol que sigui la base-, els drets aranzelaris de Notari corresponents a un document sense quantia, i els de Registre corresponents a una inscripció mínima.

9. Supòsits de finalització del procediment extrajudicial sense acord:

a. Quan l’entitat de crèdit rebutja expressament la sol·licitud del consumidor, per considerar que la devolució no és procedent. Haurà de comunicar les raons en què es motiva aquesta decisió.

b. Quan finalitzi el termini de 3 mesos sense cap comunicació per part de l’entitat de crèdit al client reclamant.

c. Quan el client no està d’acord amb el càlcul de la quantitat a retornar efectuat per l’entitat de crèdit o rebutja la quantitat oferta.

d. Quan transcorregut el termini de 3 mesos no s’ha posat a disposició del consumidor de mode efectiu la quantitat oferta.

10. Fase judicial, costes processals a l’entitat financera, regles aplicables:

a. Sentència més favorable al client que l’oferta del banc:

S’imposaran les costes a l’entitat financera si el client rebutgés el càlcul de la quantitat a retornar o declinés, per qualsevol motiu, la devolució de l’ efectiu i interposés posteriorment demanda judicial en la qual obtingués una sentència més favorable que l’oferta rebuda.

b. Casos de demanda judicial del client sense haver acudit prèviament al procediment extrajudicial:

– En cas d’aplanament de l’entitat de crèdit abans de la contesta a la demanda, es considerarà que no concorre mala fe processal, i no hi haurà condemna en costes.

– En el cas d’aplanament parcial de l’entitat de crèdit abans de la contesta a la demanda, sempre que consigni la quantitat a l’abonament al qual es comprometi, només se li podrà imposar la condemna en costes si el consumidor obtingués una sentència amb resultat més favorable que la quantitat consignada.

11. Procediments judicials en curs:

En els procediments judicials en curs, les parts de comú acord es podran sotmetre al procediment extrajudicial, sol·licitant la suspensió del procés.

12. Departament especialitzat de les entitats financeres:

Les entitats de crèdit hauran d’adoptar les mesures necessàries per a donar compliment a les previsions contingudes en Real Decreto 1/2017, en el termini d’1 mes i estaran obligades a articular procediments àgils que permetin la ràpida resolució de les reclamacions.

Les entitats financeres hauran de disposar d’un departament o servei especialitzat que tingui per objecte atendre les reclamacions i hauran de posar a disposició dels seus clients, en totes les oficines obertes al públic, així com en les seves pàgines web, la següent informació:

a. L’existència del departament o serveis, amb indicació de la seva adreça postal i electrònica, encarregats de la resolució de les reclamacions.

b. L’obligació per part de l’entitat d’atendre i resoldre les reclamacions presentades pels seus clients, en el termini de 3 mesos des de la seva presentació en el departament o serveis corresponent.

c. Referències a la normativa de transparència i protecció del client de serveis financers.

d. L’existència del procediment extrajudicial, amb una descripció concreta del seu contingut, i la possibilitat d’acollir-s’hi per aquells clients que tinguin clàusula sòl en el seu contracte.

13. Tractament fiscal en l’ IRPF de les quantitats percebudes per la devolució dels interessos:

Les quantitats percebudes per la devolució dels interessos de les clàusules sòl, en ocasió d’acord amb l’entitat financera o de compliment de sentència o laude arbitral, estaran exemptes de tributació de l’ IRPF, però s’hauran de regularitzar aquelles declaracions en les que es van imputar com a despeses deduïbles, si bé no se’ls aplicarà cap sanció, ni interessos de demora ni recàrrec de cap classe.

Font: Real Decreto-ley 1/2017, de 21 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. BOE. Núm.18, de 21.enero.2017; i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques