/* google analytics */

Sempre que el canvi no estigui expressament limitat o prohibit. Resolució de la Direcció General de Registres i Notariat de 18 d’abril de 2017.

1.Antecedents:

a. Escriptura pública de canvi d’ús:

Els propietaris van presentar davant el Registre de la Propietat l’escriptura pública de canvi d’ús.

Els referits propietaris tenien varis locals en règim de propietat horitzontal, i van decidir destinar-los a habitatge. En les normes estatutàries es disposava que els propietaris de locals i garatges no estaven obligats a pagar el manteniment de porteria, accessos, llum, aigua i piscina de la finca, no podent fer ús de la porteria, ascensors i piscina llevat que fossin propietaris d’algun apartament. Els propietaris van sol·licitar i obtingueren les corresponents llicències municipals.

b. Suspensió de la inscripció pel Registrador de la Propietat:

El Registrador de la Propietat va suspendre la inscripció al considerar que era necessària l’autorització unànime de la Junta de propietaris per al canvi d’ús.

2. La Resolució de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 d’abril de 2017:

La Dirección General ha revocat la calificació del Registrador, amb els següents arguments:

a. Estima que s’ha de permetre qualsevol ús, sempre que sigui conforme a la seva naturalesa i a les finalitats generals del domini i específics del règim de propietat horitzontal.

Això no obsta que els estatuts delimitin el contingut de dits usos establint-ne restriccions.

b. Argumenta que el Tribunal Suprem ha entès de forma reiterada que la mera descripció de l’immoble no suposa una limitació d’ús o de les facultats dominicals (Sentències de 23.febrer.2006; 27.novembre.2008; 24.octubre.2011; 3.desembre.2014 y 5.maig.2015), i que una prohibició d’aquesta naturalesa exigeix una disposició clara i precisa al respecte.

c. Per això s’ha d’admetre el dret del propietari a canviar la destinació del seu departament, sempre que dit canvi no aparegui expressament limitat o prohibit pel règim de propietat horitzontal, el seu títol constitutiu o la seva regulació estatutària.

d. En el cas comentat no concorre cap de les circumstàncies que fan necessària l’autorització unànime, perquè no consta que la transformació realitzada canviant la destinació de local a habitatge afecti a elements comuns de l’edifici, o modifiqui les quotes de participació, o menyscabi o alteri la seguretat de l’edifici, la seva estructura, configuració o estat exteriors.

e. Tampoc hi ha infracció dels estatuts. En ells s’imposen limitacions als titulars dels locals per a la utilització d’elements comuns o exoneració d’algunes despeses comunitàries. En cap moment es fa referència a la prohibició de canvi d’ús o que aquest requereixi unanimitat.

f. En conseqüència, no existeix necessitat d’intervenció de la junta de propietaris.

g. Finalment assenyala que el fet de que el canvi d’ús pogués produir un eventual perjudici a la resta de veïns per augmentar el número d’usuaris d’elements comuns com per exemple la piscina, no pot servir de fonament per a rebutjar la inscripció.


Si desitges consultar el text íntegre de la Resolució de la DGR y N de 18 d’abril de 2017, clica aquí.

Font: Dirección General de los Registros y del Notariado; Serveis de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques