/* google analytics */

Condicions generals de venda
TERMES I CONDICIONS DE VENDA DEL LLOC WEB
En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la contractació del productes/serveis que CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE REUS posa a la seva disposició a través de cpureus.com. L’ús del Lloc web constitueix que li sigui d’aplicació l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de:
e-mail de contacte: info@cpureus.com
Telèfon de contacte: 977 127 700

Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:
La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic (LSSI CE 34/2002), el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013.

1. Informació general de contacte
2. Objecte
3. Producte i servei
4. Accés de persones usuàries
5. Normes d’ús del Lloc web
6. Propietat intel·lectual i industrial
7. Notificació d’infraccions
8. Formalització de comandes
9. Pagament
10. Lliurament i recepció
11. Drets i terminis de desistiment
12. Garanties
13. Atenció al client / Serveis de mediació
14. Responsabilitat i seguretat de les seves transaccions
15. Responsabilitat
16. Responsabilitat i limitació per enllaços des d’altres pàgines web
17. Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web
18. Publicitat
19. Protecció de dades personals
20. Queixes i reclamacions
21. Miscel·lània

1. Informació general de contacte
De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que la titularitat d’aquest Lloc web, cpureus.com, (des d’ara Lloc web) l’ostenta: CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE REUS, [D’ara endavant CAMBRA REUS] proveïda de NIF: Q4375005H. Les Cambres de la Propietat Urbana estan sotmeses a la tutela administrativa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i, estan regulades pel que s’estableix en els decrets 240/1990 i 330/1990 de la Generalitat de Catalunya.
Les dades de contacte són:
Adreça: Plaça de Catalunya, 5 – 43201 Reus (Tarragona)
Telèfon de contacte: 977 127 700 E-mail de contacte: info@cpureus.com

2. Objecte
El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris Compradors de les condicions i modalitats en què CAMBRA REUS, procedirà a la venda dels productes/serveis i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes per part de CAMBRA REUS al client (en endavant “el Comprador”).
Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s’aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes realitzades a través del Lloc web. Per tant, “el Comprador”, al realitzar una comanda de productes/serveis reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la comanda les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, i les accepta total i plenament.
CAMBRA REUS es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”. No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la comanda.
Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús del Lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

3. Producte i Servei
A efectes d’aquestes “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s’entén que l’activitat que CAMBRA REUS desenvolupa a través del Lloc web comprèn:
-Alta de socis de la Cambra
-Venda de contractes d’habitatge i negoci.

4. Accés de persones usuàries
El simple accés al Lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.
L’ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l’accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d’aquest.
L’accés a través d’aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l’accés per aquesta via és responsabilitat d’aquestes entitats. Així mateix, el Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.

5. Normes d’ús del Lloc web
La persona usuària serà responsable de la totalitat dels seus continguts publicats i de la seva veracitat. CAMBRA REUS es reserva el dret de verificar tots els comentaris i / o opinions dels usuaris abans de la seva publicació definitiva en el Lloc web. La persona usuària serà l’única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualitzades que es realitzin i dels perjudicis que, al respecte, causi a CAMBRA REUS o a terceres persones com a conseqüència de l’incompliment d’aquest deure.
La responsabilitat dels comentaris, directe o indirectament publicats en el Lloc web recau, única i exclusivament, en la persona usuària i CAMBRA REUS declina qualsevol responsabilitat sobre la seva veracitat.
Mitjançant l’ús d’aquest Lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb CAMBRA REUS siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).
A efectes contractuals, l’Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que CAMBRA REUS enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.
L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb CAMBRA REUS a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, CAMBRA REUS pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.
La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, reservant -se CAMBRA REUS el dret de limitar si així ho estimés convenient.
El Lloc web està regit per la legislació aplicable a Espanya. CAMBRA REUS no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. CAMBRA REUS declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.
Queda terminantment prohibit:
• Utilitzar el nom de CAMBRA REUS amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.
• Utilitzar el Lloc web CAMBRA REUS per a fins que no siguin l’adquisició de productes i/o serveis
• Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats competents.
• La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i / o contrari a la legislació vigent a Espanya i la Unió Europea.
• Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, d’uns altres.
• Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l’equip CAMBRA REUS o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.
• Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d’això es deriven.
• Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.
• Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.

6. Propietat intel·lectual i industrial
El Lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de CAMBRA REUS o de la titular dels mateixos, llevat que l’usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.
Qualsevol ús aliè a CAMBRA REUS, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de CAMBRA REUS.
La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a CAMBRA REUS.
CAMBRA REUS reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.
CAMBRA REUS no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.

7. Notificació d’infraccions
En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i / o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per CAMBRA REUS en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.
Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al Lloc web infringeixen els seus drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a CAMBRA REUS per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l’assumpte “Vulneració de drets”, sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:
1. identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats,
2. identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a CAMBRA REUS ubicar aquest material en el Lloc web,
3. informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè CAMBRA REUS pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,
4. una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d’aquest i,
5. còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat.
CAMBRA REUS atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d’aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.

8. Formalització de comandes
El Comprador podrà formalitzar, a la seva elecció, amb CAMBRA REUS el contracte de compravenda de productes/serveis en qualsevol de les llengües en què aquestes “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” estan disponibles en aquest Lloc web, en català i/o castellà.

8.1 Tarifes
El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la realització de la “Comanda”. S’entén com a “Comanda” allò que es descriu en el punt 8.4 de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”. El preu de venda dels productes que apareix en el Lloc web podrà ser modificat per CAMBRA REUS en tot moment, sent el preu que s’aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la comanda.
Els preus inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que, si escau, poguessin correspondre i resultés aplicable en la data de la Comanda d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que CAMBRA REUS ven en el Lloc web.

8.2 Característiques dels productes
El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes entre les diferents categories venudes per CAMBRA REUS, en el Lloc web.
Sense perjudici dels Comandes realitzades pel Comprador, CAMBRA REUS, podrà en tot moment modificar l’assortiment dels productes oferts per a la venda en el Lloc web.
De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web de CAMBRA REUS, les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir. Els productes han de complir amb els requisits de la legislació espanyola en vigor i, per tant, CAMBRA REUS, no assumirà cap responsabilitat en el supòsit d’incompliment de la legislació de país diferent a Espanya.
Per a qualsevol consulta relativa als productes o sol·licitud d’assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client: info@cpureus.com

8.3 Disponibilitat del producte
Els productes mostrats en el Lloc web seran vàlids mentre romanguin anunciats en aquest.

8.4 Comanda
Les persones usuàries poden adquirir els seus productes/serveis en el Lloc web pels mitjans i formes establerts.
La realització d’una Comanda equival a l’acceptació de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, sense perjudici de les condicions particulars que les Parts puguin acordar.
El Comprador haurà de seguir el procediment de compra i/o adquisició de cpureus.com, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra. El Comprador tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona “PAGAR AMB TARGETA” (en endavant, la “Comanda”) es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, volums, característiques, quantitats i terminis de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats pel Comprador. Una vegada rebut el pagament de la Comanda, la venda tindrà caràcter definitiu i CAMBRA REUS li enviarà un correu electrònic amb els productes adquirits amb un enllaç per descarregar-los juntament amb la guia gratuïta per emplenar el document i altres enllaços d’interès.
El Comprador queda informat que el citat correu electrònic li serà remes a l’adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de compra, amb anterioritat a la realització de la Comanda. En el cas de ser soci de CAMBRA REUS, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través de l’àrea privada per a socis.
D’altra banda, CAMBRA REUS no assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció del correu electrònic.
Un cop el procés de compra ha conclòs, El Comprador té dret a rebre la factura en paper juntament a la comanda de compra. Així mateix, l’expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l’obtenció prèvia del consentiment exprés del Comprador en el procés de compra, podent revocar en qualsevol moment, dirigint un correu electrònic a: info@cpureus.com
De conformitat amb la normativa aplicable, CAMBRA REUS, es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en què el nombre de productes o l’import a abonar (per una comanda o per diversos comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d’una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal d’acord amb la jurisprudència aplicable a el cas.
Finalment, CAMBRA REUS, es reserva el dret a suspendre o anul·lar l’execució i/o lliurament d’una comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d’execució, en cas d’impagament o de pagament parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d’incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització del Lloc web de CAMBRA REUS, incloent el frau comès amb motiu d’anteriors comandes.

8.5 Alta socis
A través del Lloc web, l’usuari pot fer-se soci de la CAMBRA REUS, a través dels mitjans i formes establerts i, beneficiar-se dels diferents serveis gratuïts y/o serveis amb descompte que ofereix CAMBRA REUS.
L’usuari pot escollir entre 2 opcions de socis:
• CAMBRA PREMIUM: Per particulars, societats o una CB.
• LÍNIA ASSESSORAMENT COMUNITATS: Per a comunitats de propietaris no gestionades per la CAMBRA REUS.
En ambdues opcions, s’ha d’abonar una quota única d’entrada, tal i com s’indica en el Lloc web, a més a més de la quota anual.
Una vegada validada l’alta de soci per CAMBRA REUS, es facilitarà al Comprador les credencials per accedir a l’Àrea Privada per a socis del Lloc web.
La validesa d’alta de soci correspon a l’any en curs de la seva contractació. CAMBRA REUS, es posarà en contacte amb el soci, via telefònica o via e-mail, per saber com voldrà procedir a renovar l’alta:
• De manera automàtica: En aquest cas, CAMBRA REUS sol·licitarà al soci les seves dades bancàries per cobrar-li l’import de la quota corresponent al nou any.
• De manera presencial: El soci podrà renovar l’alta de manera presencial pagant el rebut corresponent en efectiu o a través d’ingrés en compte.

8.6 Alta socis
Per sol·licitar la baixa com a soci de CAMBRA REUS, únicament ho haurà de comunicar a través de :
• Correu electrònic a: info@cpureus.com indicant en l’assumpte “Baixa soci”.
• Via telefònica: 977 127 700
• De manera presencial a la nostra oficina: Plaça de Catalunya, 5 – 43201 Reus

9. Pagament
9.1 Mitjans de pagament
Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar al Lloc web són: targeta bancaria. Les targetes bancaries acceptades en el Lloc web de CAMBRA REUS son les següents: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JBC, Citicorp, Comercial global payments.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancaria emissora de les mateixes, si l’anomenada entitat no autoritzes el pagament, CAMBRA REUS no serà responsable per cap retràs o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Comprador.

9.2 Modalitats de pagament
Totes les Comandes s’han d’abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris.

9.3 Seguretat en les operacions de pagament
Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Comprador haurà de comunicar en el procés de pagament, el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.
En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per CAMBRA REUS, amb l’única finalitat de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament previst.
CAMBRA REUS utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses pel Comprador durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

10. Lliurament i recepció
Els productes sol·licitats pel Comprador conforme al que disposen les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” seran lliurats digitalment, a través d’un enllaç de descàrrega al correu electrònic que el Comprador hagués indicat en la realització de la corresponent Comanda.

10.1 Terminis de lliurament
Una vegada rebut el pagament de la Comanda, CAMBRA REUS enviarà per e-mail al Comprador, en la major brevetat possible, els productes adquirits en format digital per descarregar. En el cas, de ser soci de CAMBRA REUS, també podrà accedir a l’àrea privada i descarregar el productes adquirits.

11. Drets i terminis de desistiment
De conformitat amb la normativa aplicable, existeixen excepcions al dret legal de desistiment, tal i com es recull en l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. De forma enunciativa i, no exhaustiva, no podrà exercir-se en el cas de comandes relatives a:
• La prestació serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient de que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
• m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material, quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part de que en conseqüència, perd el seu dret de desistiment.
Per tant, s’informa al Comprador que pel tipus de productes que es comercialitzen a través del Lloc web, no podrà exercir el seu dret legal de desistiment.

12. Garanties
12.1 Garanties legals
Tots els productes a la venda en el Lloc web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable, CAMBRA REUS està obligada a lliurar productes que siguin conformes amb el contracte, responent de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.
Per qualsevol reclamació relativa a les garanties legals, el Comprador haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’atenció al client a través dels mitjans especificats en les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”.

13. Atenció al client / Serveis de mediació
Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb la seva comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de CAMBRA REUS, i per telèfon a través de:
Telèfon de contacte: 977 127 700 E-mail de contacto: info@cpureus.com

14. Responsabilitat i seguretat de les seves transaccions
CAMBRA REUS garanteix la correcta aplicació de les mesures de seguretat i control sobre el tractament de les seves dades personals facilitades, necessàries per a realitzar les transaccions en línia. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la comanda serviran com a prova de l’acceptació de l’esmenada Comanda i de l’exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Comanda. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de CAMBRA REUS i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comanda i pagaments realitzats entre les Parts.
En concret, el Comprador és responsable de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia i/o la contrasenya. Per tant, CAMBRA REUS no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes dades.

15. Responsabilitat
15.1 Capacitat
Amb anterioritat a la realització del seu Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” i, per tant, en el cas que una persona que no disposa de capacitat legal fes un Comanda d’articles del Lloc web de CAMBRA REUS, els responsables legals de l’esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquest Comanda i, en concret, han de satisfer el preu del mateix.

15.2 Limitació de responsabilitat
Excepte disposició legal en sentit contrari, CAMBRA REUS no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
• qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;
• pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
• tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.
Igualment, CAMBRA REUS també limita seva responsabilitat pel que fa als següents casos:
• CAMBRA REUS aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres de aquesta índole.
• Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. CAMBRA REUS posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.
• CAMBRA REUS no serà responsable dels danys derivats d’un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
• CAMBRA REUS no serà responsable de la mala selecció, ús, interpretació i/o personalització dels documents que el Comprador hagi creat utilitzant el servei prestat a través del Lloc web.
• CAMBRA REUS no serà responsable de la mala selecció, ús, interpretació i/o personalització dels documents que el Comprador hagi creat utilitzant el servei prestat a través del Lloc web.
• CAMBRA REUS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
En general, CAMBRA REUS no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciatiu, però no exhaustiu:
• Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
• Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d’alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
• Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
• Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
• Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.
D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i CAMBRA REUS disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. CAMBRA REUS posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.

16. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web
La persona usuària que vulgui oferir continguts del Lloc web CAMBRA REUS en la seva pròpia pàgina web, podrà introduir-hi un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d’inici del Lloc web CAMBRA REUS.
Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de CAMBRA REUS, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de CAMBRA REUS únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per CAMBRA REUS expressament.
La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de CAMBRA REUS de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Lloc web o permetin visualitzar a través d’adreces d’Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de CAMBRA REUS, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.
L’usuari o la usuària que introdueixi l’enllaç al Lloc web CAMBRA REUS, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre CAMBRA REUS sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .
Les pàgines web en les que s’ofereixi l’enllaç al Lloc web CAMBRA REUS no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que CAMBRA REUS dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d’aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per CAMBRA REUS.

17. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web
Amb l’objecte d’ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d’interès, el Lloc web CAMBRA REUS pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. CAMBRA REUS no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.
La persona usuària reconeix i accepta, que l’accés a altres llocs web no suposa que CAMBRA REUS recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que CAMBRA REUS no serà responsable de les pèrdues o danys que l’usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d’aquests llocs web.
CAMBRA REUS retirarà del Lloc web, o impedirà l’accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d’un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

18. Publicitat
El Lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. CAMBRA REUS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

19. Protecció de dades personals
CAMBRA REUS tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web cpureus.com tal i com indica el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a dpd@cpureus.com Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en el Lloc web.

20. Queixes i reclamacions
El Comprador pot fer arribar a CAMBRA REUS les queixes o reclamacions que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a principi d’aquestes Condicions (Informació General de contacte).
CAMBRA REUS donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la reclamació.
A més, CAMBRA REUS, disposa de fulls de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar-se a CAMBRA REUS en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General de contacte) o mitjançant el següent formulari: enllaç al formulari de queixes i reclamacions
Informació al Comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes @E-commerce.
Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre CAMBRA REUS i el Comprador emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 de la Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent Lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

21. Miscel·lània
21.1 Invalidesa parcial
Si una o diverses de les disposicions de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.
a. Exclusió de renuncia
El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l’assisteixen en cas d’incompliment per l’altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació que es tracti.
b. Llei aplicable i jurisdicció competent
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l’Estat Espanyol. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, o, si s’escau, al lloc de compliment de l’obligació. 21.2 Vigència Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat del client consultar periòdicament i sobretot quan va a realitzar una comanda ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables. Data de revisió de les Condicions: agost 2021

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques