/* google analytics */

És necessària l’autorització de la Junta de propietaris encara que les obres beneficiïn a la Comunitat. El fet de què els veïns tinguessin coneixement de l’execució de les obres, no es pot entendre com a autorització.

1. Antecedents:

a. El propietari d’un dels pisos de la comunitat va executar obres de rehabilitació a la coberta de l’edifici que presentava un mal estat.

b. El propietari del pis va comunicar que faria les esmentades obres i la resta de veïns en va tenir coneixement.

c. No obstant, no va haver-hi acord de la Junta de propietaris per a la realització de les obres.

d. El copropietari que havia realitzat les obres, va reclamar judicialment a la resta de veïns el pagament de les obres, d’acord amb la seva respectiva quota de participació.

2. La resposta dels Tribunals:

a. El Jutge d’instància va entendre que l’execució de les obres requeria la autorització de la Comunitat, encara que beneficiessin a aquesta; i que es tractava d’una actuació contrària a la Llei sobre Propietat Horitzontal.

En conseqüència va desestimar la demanda del copropietari reclamant.

b. L’ Audiència Provincial de Navarra, en Sentència de 27 de setembre de 2016, va tenir el mateix criteri que el Jutge d’instància.

Va considerar que si bé la coberta de l’edifici que es va rehabilitar té la doble condició d’element privatiu del copropietari i element comú de la Comunitat, les intervencions en elements comuns no poden ser dutes a terme unilateralment per un dels veïns i requereixen d’un acord de la Comunitat.

El simple coneixement de la realització de les obres per varis dels veïns no pot entendres com a consentiment.


Si vols ampliar la informació i consultar el text íntegre de la Sentència de l’Audiència Provincial de Navarra de 27 de setembre de 2016, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial, i Serveis de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques