/* google analytics */

Els vicis o defectes de construcció poden afectar a propietaris individuals o a comunitats de propietaris. Et facilitem les idees bàsiques per actuar davant aquests conflictes.

1. En primer lloc, quina classe de defectes:

Els defectes de construcció que afectin un habitatge o una comunitat de propietaris, poden ser defectes d’acabat, defectes d’habitabilitat o defectes que afectin a la estabilitat i seguretat estructural de l’edifici.

Segons es tracti d’uns o altres, el seu abast i terminis per reclamar són diferents.

2. Defectes d’acabat:

Són aquells vicis d’execució que afecten elements de finalització o acabat de les obres.

Tindràs 1 any de garantia.

3. Defectes d’habitabilitat:

Són aquells vicis o defectes dels elements constructius o de les instal.lacions que incompleixen els requisits d’habitabilitat.

Tals com: higiene, salut, protecció del medi ambient; protecció contra el soroll; estalvi d’energia i aïllament tèrmic o altres aspectes funcionals que no permetin un ús satisfactori de l’edifici.

Tens 3 anys de garantia.

4. Defectes que afecten l’estabilitat i seguretat estructural de l’edifici:

Són aquells vicis que comprometen directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

Són aquells que afecten a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals.

Tens 10 anys de garantia.

5. Cóm es computa el termini de garantia?

El còmput s’inicia a partir de la data es que se signa l’acta de recepció de l’obra (o quan s’entén tàcitament produïda dita recepció).


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. BOE, núm. 266, de 6/novembre/1999, amb les modificacions establertes per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (BOE núm. 168, de 15/juliol).

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques