/* google analytics */

Les modificacions que el Decret del desembre de 2018 va introduir en relació a l’activitat de pisos turístics en les comunitats de propietaris han quedat derogades pel Congrés dels Diputats.


1. El RD-L. 21/2018, de 14 de desembre, ha quedat derogat:

El RD-L. 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge, no va ser convalidat pel Congrés en la sessió del dia 22 de gener. El resultat negatiu de la votació produeix la derogació i la immediata desaparició del Decret de l’ordenament jurídic.


2. Quines eren les modificacions que va establir el RD-L. 21/2018:

El RD-L. 21/2018 va establir que els acords que limitessin o condicionessin l’activitat de pisos turístics requeririen el vot favorable de les 3/5 parts del total de propietaris que, a la vegada, representessin les 3/5 parts de les quotes de participació.

També va establir que els acords de la comunitat que establissin quotes especials de despeses o un increment en la participació de les despeses comunes del pis on s’exercís l’activitat de pis turístic –sempre que no suposessin un increment superior al 20%-, requeririen el vot favorable de les 3/5 parts del total de propietaris que, a la vegada, representessin les 3/5 parts de les quotes de participació.


3. Efectes de la derogació:

El RD-L. 21/2018 va quedar derogat en sessió del Congrés dels Diputats del dia 22 de gener de 2019. Aquest acord de derogació va ser publicat en el BOE del dia 24 de gener de 2019.

En conseqüència, el RD-L. 21/2018 ha tingut una vida efímera i només ha estat vigent des del dia 19 de desembre de 2018, fins el dia 23 de gener de 2019.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Pots consultar el BOE del dia 24 de gener de 2019, en el qual es publica l’acord de derogació, clicant aquí.


Font: BOE núm. 21, de 24-gener-2019.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques