/* google analytics */

Per a impugnar un acord de la comunitat de propietaris es necessari que li causi perjudici d’alguna manera, encara que sigui indirectament. Així ho estableix el Tribunal Suprem en una sentència del passat mes de març.


1. Un copropietari de la comunitat va impugnar uns acords relatius al mètode de contribució dels soterranis a les despeses comunitàries, si bé no és propietari dels esmentats soterranis, sinó d’un habitatge, de manera que els acords no l’afecten.

2. El Tribunal Suprem estableix que, no havent-hi perjudici, no pot impugnar (el que processalment es denomina falta de legitimació activa).

3. S’han de respectar els requisits de l’art. 18 de la LPH:

Afegeix el TS que el propietari impugnant ha de respectar el dictat de l’art. 18 de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), partint de la base de que l’acord el perjudiqui d’alguna manera, encara que indirectament.


4. Requisits de l’art. 18 de la LPH:

Estableix l’art. 18 de la LPH que els acords de la Junta de Propietaris seran impugnables davant els tribunals de conformitat amb l’establert en la  legislació processal general, en els següents supòsits:

  • Quan siguin contraris a la llei o als estatuts de la comunitat de propietaris.
  • Quan resultin greument lesius per als interessos de la pròpia comunitat en benefici d’un o varis propietaris.
  • Quan suposin un greu perjudici per algun propietari que no tingui obligació jurídica de suportar-lo o se hagin adoptat amb abús de dret.
L’art. 553-31 del Codi civil català té un contingut similar a l’art. 18 de la LPH, respecte els requisits per impugnar els acords de la comunitat de propietaris.

5. Estima el tribunal que en aquest cas, no consta perjudici de cap mena per al demandant atès que:

  1. No es copropietari del soterrani.
  2. No li afecta negativament el pagament de quotes pels copropietaris del soterrani.
  3. En realitat li beneficia aquest pagament, en quan potencia les arques de la comunitat.

És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si t’interessa consultar el text íntegre de la Sentència del Tribunal Suprem de 6 de març de 2019, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Suprem, Sala de lo Civil. Sentència nº 144/2019, de 6 de març de 2019. Ponent: ARROYO FIESTAS, Francisco Javier.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques