/* google analytics */

Des del 19 de desembre de 2018 s’ha modificat la Llei de Propietat Horitzontal.


Primera.- Els acords de la comunitat que limitin o condicionin l’activitat de pisos turístics, requeriran el vot favorable de les 3/5 parts del total de propietaris que, a la vegada, representin les 3/5 parts de les quotes de participació.

Segona.- Els acords de la comunitat que estableixin quotes especials de despeses o un increment en la participació de les despeses comunes del pis on s’exerceixi l’activitat de pis turístic –sempre que no suposin un increment superior al 20%-, requeriran el vot favorable de les 3/5 parts del total de propietaris que, a la vegada, representin les 3/5 parts de les quotes de participació.


Els acords  que s’han exposat, no tindran efectes retroactius, és a dir, només seran vàlids si s’acorden a partir de l’esmentada data de 19 de desembre de 2018.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Per saber-ne més detalls, pots consultar el text íntegre del RD-L. 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, en el seu Títol II trobaràs les reformes que afecten a les comunitats de propietaris. Clica aquí.


Font: Boletín Oficial del Estado Núm. 304, de 18.desembre.2018. Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques