/* google analytics */

El Tribunal Suprem en la seva recent Sentència de 19 de febrer de 2018, ha declarat que, en rebre una herència, no es pot discriminar als ciutadans extracomunitaris obligant-los a tributar per l’Impost sobre Successions conforme a la normativa estatal espanyola, de tal forma que perdin les bonificacions i reduccions fiscals contemplades en les normatives autonòmiques.

1. La sentència del T.S. de 19 de febrer de 2018. En una herència, l’Impost sobre Successions no pot discriminar als extracomunitaris.

2. Antecedents.

3. ¿Perquè és important aquesta Sentència?


1. La sentència del T.S. de 19 de febrer de 2018. En una herència, l’Impost sobre Successions no pot discriminar als extracomunitaris:

a. Condemna a retornar la diferència:

En la referida sentència el T. S. condemna a l’Administració espanyola a retornar a una ciutadana resident al Canadà la diferència entre el que va abonar per l’Impost sobre Successions aplicant la normativa estatal espanyola i el que tindria que haver pagat aplicant la normativa autonòmica catalana, quan va rebre l’herència.

b. Les herències són moviments de capitals: Estan prohibides les restriccions:

Segons el Tribunal, les herències (i també les donacions) són moviments de capitals i d’ acord amb la normativa europea (art. 63 TFUE) estan prohibides totes les restriccions als moviments de capitals entre Estats membres i entre Estats membres i tercers països.

c. El principi de lliure circulació de capitals és aplicable a moviments entre Estats membres i també entre Estats membres i tercers països.

Per això, el Tribunal entén que s’està vulnerant el principi de lliure circulació de capitals al no permetre l’aplicació de les bonificacions autonòmiques als ciutadans residents fóra de la Unió Europea (UE) i de l ‘Espai Econòmic Europeu (EEE), doncs l’esmentat principi de lliure circulació de capitals s’ha d’aplicar a moviments entre Estats membres i també entre Estats membres i tercers països.

2. Antecedents:

a. Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 3 de setembre de 2014:

Ja va condemnar a España perquè la normativa de l’Impost sobre Successions aplicable a les herències en aquell moment, era discriminatòria entre els residents a Espanya i els no residents, doncs als primers se’ls podien aplicar els beneficis fiscals de la Comunitat Autònoma que correspongués, mentre que als segons se’ls aplicava la normativa estatal, molt més costosa.

b. Modificació de la Llei de l’ Impost sobre Successions, que és la llei aplicable a les herències:

La Sentència abans referida va tenir como a conseqüència que es modifiqués la Llei de l’Impost sobre Successions, que és l’impost que s’aplica quan es rep una herència.

D’aquesta forma la nova Llei (26/2014, de 27 de novembre), va permetre que –des de l’ 1 de gener de 2015-, els no-residents a Espanya puguin tenir beneficis fiscals de les distintes Comunitats autonòmiques, sempre que es tracti de residents d’algun país de la Unión Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Però van quedar fóra dels beneficis fiscals les herències en els casos de ciutadans extracomunitaris.

c. Modificació insuficient:

Per tant, la modificació de la Llei sobre Successions va ser insuficient, doncs no va equiparar el tractament fiscal de residents als extracomunitaris. D’aquesta forma Espanya no ha complert amb les obligacions que l’imposa el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (art. 63).

3. ¿Perquè és important aquesta Sentència?

Por dues raons

Primera: Adaptació de la llei espanyola a la normativa europea:

Perquè Espanya tindrà que modificar novament la llei de l’ Impost de Successions, que és el que s’aplica a les herències, per adaptar-la a la normativa de la Unió Europea (UE) i eliminar les discriminacions entre residents i extracomunitaris.

Segona: Reclamacions de liquidacions d’herències anteriors a aquesta sentència:

La infracció ha estat qualificada de suficientment caracteritzada o, el que és el mateix, infracció manifesta i greu.

La sentència obre el pas a reclamacions d’aquells contribuents residents en països tercers (extracomunitaris) que, quan van heretar, haguessin pagat l’Impost sobre Successions amb anterioritat a aquesta sentència, sense que poguessin gaudir dels beneficis fiscals contemplats en la legislació autonòmica.

D’aquesta forma, en cas de no haver prescrit, pot existir la possibilitat de sol.licitar la devolució dels ingressos indeguts per tal concepte. I si haguessin transcorregut més de 4 anys, pot existir la possibilitat d’interposar recurs extraordinari de revisió en l’àmbit econòmic-administratiu.


És una informació elaborada pel Servei d’Herències de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges consultar el text íntegre de la Sentència del TS de 19 de febrer de 2018, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 5ª).

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques