/* google analytics */

En una Nota Informativa d’aquest migdia de caràcter urgent es comunica que el Ple de la Sala Tercera del TS decidirá si confirma el gir jurisprudencial de la sentència de 16 d’octubre de 2018 sobre l’impost de les hipoteques.


La molt recent Sentència del TS de 16 d’octubre de 2018, núm. 1505/2018, ha declarat que és el banc qui ha de pagar l’impost de les hipoteques (impost sobre Actes Jurídics Documentats), i no el client.


Atès que dita sentència de 16 d’octubre de 2018, suposa un gir radical en el criteri jurisprudencial fins ara sustentat i tenint en compte, així mateix, la seva enorme repercussió econòmica i social, el President de la Sala ha acordat, amb caràcter urgent:

Primer.- Deixar sense efectes tots els senyalaments sobre recursos de cassació pendents amb un objecte similar.

Segon.- Avocar al Ple de la Sala el coneixement d’algun de dits recursos pendents, a fi de decidir si dit gir jurisprudencial ha d’esser confirmat, o no.


És una informació dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Pots consultar la Nota Informativa del Tribunal Suprem d’aquest migdia, 19 d’octubre de 2018, clicant aquí.

Si desitges també pots consultar el contingut íntegre de la Sentència de 16 d’octubre de 2018, núm. 1505/2018, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Notas de Prensa.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques