/* google analytics */

Què passa fiscalment quan es ven l’habitatge habitual i el seu import es reinverteix en un altre habitatge. Ho expliquem tot seguit.

1. Venda de l’habitatge habitual i reinversió en un altre habitatge habitual. La venda de l’habitatge habitual pot suposar la generació de guanys patrimonials. Aquests guanys poden quedar exempts quan l’import rebut per la venda de l’habitatge es reinverteix en l’adquisició d’un altre habitatge habitual, o bé en la rehabilitació de la que tindrà tal naturalesa.

2. Què s’entén per habitatge habitual. Des del punt de vista fiscal l’habitatge habitual és aquella edificació que constitueixi la seva residència durant un termini continuat de, al menys, 3 anys.

Excepcions al requisit de 3 anys: S’entendrà que l’habitatge va tenir el caràcter d’ habitual, quan, malgrat no haver transcorregut l’esmentat termini de tres anys, es produeixi al traspàs del contribuent o  concorrin altres circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili, tals com celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primera ocupació o canvi d’ocupació o altres anàlogues justificades.

3. Condicions per a que l’habitatge adquirit constitueixi habitatge habitual. Es necessari que sigui habitat de manera efectiva i con caràcter permanent pel propi contribuent, en un termini de 12 mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o finalització de les obres de rehabilitació.

4. En quin termini s’ha de realitzar la reinversió de l’import obtingut per la venda de l’habitatge. La reinversió ha d’ efectuar-se, d’ una sola vegada o successivament, en un període no superior a 2 anys, comptats de data a data, que poden ser no solament els posteriors sinó també els anteriors a la venda de l’anterior habitatge habitual.

5. Què passa si no es reinverteix la totalitat de l’ import obtingut en la venda de l’habitatge habitual. En aquests casos solament en quedarà exclosa de gravamen la part proporcional del guany patrimonial que correspongui a la quantitat efectivament reinvertida.

Els Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus l’assessoraran i poden formalitzar la seva Declaració de la Renda amb tota solvència i seguretat.

Font: Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques