/* google analytics */

Quan un matrimoni es divorcia també canvien les relacions amb Hisenda.

La nova situació familiar té les seves repercussions en la modalitat de tributació (en funció de la custòdia legal dels fills i els acords judicials o amistosos), en les deduccions fiscals en cas de pensió per aliments o compensatòria, en les reduccions i en les deduccions en funció de qui ocupi l’habitatge en el qual viuen els fills.

A. Les pensions o anualitats per aliments i vestit dels fills

Amb caràcter general, les pensions o anualitats d’aliments dels fills que es rebin en virtut de sentència o conveni regulador aprovat judicialment estan exemptes de tributar por part del receptor, mentre que el cònjuge obligat a abonar les anualitats per aliments podrà desgravar-se pel pagament d’aquesta quantia.

B. Les pensions compensatòries i anualitats per aliments a favor del cònjuge

Les pensions compensatòries a favor del cònjuge i les anualitats per aliments (amb excepció de les fixades en favor dels fills del contribuent), poden ser objecte de reducció en la base imposable del qui les satisfà.

Per la seva part, l’excónjuge que les percebi haurà d’integrar la seva quantia en la seva base imposable com a rendiments del treball.

C. Tributació conjunta o individual

Tenint en compte que no es pot formar part de dues unitats familiars al mateix temps, en cas de divorci o separació legal la unitat familiar serà a efectes fiscals la que formin el pare o la mare i els fills que visquin amb un o altre.

D’aquesta forma, l’ excónjuge que té la custòdia pot optar per la tributació conjunta amb els seus fills, en tant que l’altre haurà d’efectuar la declaració individual, deduint-se de despeses com la prestació per aliments.

En els supòsits de separació o divorci amb guarda i custòdia compartida, ambdós progenitors tenen dret a optar a la tributació conjunta o compartida, però solament podrà fer-ho un d’ells en cada exercici tributari.

D. Reducció mínims per descendents

S’apliquen els mínims per descendents quan el descendent sigui menor de 25 anys o tingui una minusvàlua igual o superior al 33 per 100 sempre que visqui amb el contribuent, no hagi obtingut en l’exercici rendes superiors a 8.000 € anuals i no presenti declaració del IRPF independentment amb rendes superiors a 1.800 €.

E. Habitatge

La situació de divorci també provoca el canvi de residència d’un dels cònjuges, motiu pel qual en el moment de la declaració del IRPF s’ha de clarificar qui ocupa el fins ara habitatge habitual del matrimoni.

Li recordem que els Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus, l’ajudaran a clarificar els seus dubtes i poden formalitzar la seva Declaració de la Renta amb tota solvència i seguretat.

Font: Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques