/* google analytics */

No es pot alterar un element comú sense autorització de la comunitat.


1. Antecedents:

a. El propietari d’un dels pisos de la comunitat va instal.lar un estenedor en la façana interior de l’edifici.

b. El demandant va al.legar que aquesta instal.lació suposava una modificació de l’element comú façana interior.

c. L’Audiència Provincial d’Albacete va estimar la demanda i va condemnar al demandat a la supressió de l’estenedor i a reposar la façana interior al seu estat primitiu.


2. Fonament de la sentència:

a. La interposició de la demanda persegueix una finalitat clara emparada per la llei:

Com és que no es poden dur a terme alteracions en elements comuns d’un immoble sotmès al règim de propietat horitzontal, si no és amb l’autorització unànime dels copropietaris.

b. A més, s’ha de respectar l’estètica de l’immoble i de la façana:

Es obvi que la instal·lació de l’estenedor contravé allò que es disposa a l’article 7 de la LPH, en quan resulta molest pels seus abocaments i per l’impacte estètic i d’ocupació d’espai quan es té la roba penjada per al propietari de l’habitatge situat a la planta baixa.

c. Per això el Tribunal estima que resulta procedent condemnar als demandats a la supressió de l’estenedor i reposar la façana interior al seu estat primitiu.


És una informació elaborada pel Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Sentència de l’Audiència Provincial d’Albacete de 26 de juliol de 2018, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiència Provincial d’Albacete, Secció 1ª. Sentència núm. 261/18, de 26 de juliol. Ponent: GARCIA BLEDA, José.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques