/* google analytics */

D’acord amb la normativa europea, relativa a l’eficiència energètica, els clients finals d’aigua, gas i electricitat han de disposar de comptadors individuals que reflecteixin exactament el consum real d’energia i el temps real d’ús.

1. La Directiva 2012/27/UE, sobre eficiència energètica:

a. Consum real d’energia i temps real d’ús:

Els clients finals d’electricitat, gas natural, calefacció urbana, refrigeració urbana i aigua calenta sanitària, han de rebre comptadors individuals a un preu competitiu, que reflecteixin exactament el consum real d’energia del client final i que proporcionin informació sobre el temps real d’ús, sempre que sigui tècnicament possible, financerament raonable i proporcionat en relació amb l’estalvi potencial d’energia (Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiència energètica).

b. Obres de reforma:

També obliga a instal.lar comptadors individuals quan es duguin a terme obres importants de reforma.

c. Comptadors intel.ligents per a gas natural i/o l’electricitat:

Respecte els comptadors per a gas natural i/o electricitat, s’estableixen els requisits de:

  • obligació de facilitar als clients finals informació sobre l’hora exacta d’utilització.
  • seguretat de dits comptadors i la transmissió de dades.
  • privacitat dels clients finals, de conformitat amb la legislació pertinent de la Unió en matèria de protecció de dades i de la intimitat personal.

2. Com es va fer la transposició de la Directiva a la normativa espanyola:

Les mesures que va adoptar l’Estat espanyol estableixen aquestes obligacions solament per als edificis nous, construïts després de 2007.

No obstant, la Directiva exigeix la instal.lació de comptadors individuals en tots els edificis de pisos existents, sempre que sigui rendible i tècnicament factible.

3. Requeriment de la Comissió Europea:

Com a conseqüència, la Comissió Europea ha incoat un procediment d’infracció contra España i sol.licita oficialment que transposi correctament els requisits sobre comptadors individuals en edificis de pisos, establerts en la citada Directiva 2012/27/UE, sobre eficiència energètica.

4. Termini de compliment:

España te ara 2 mesos per a subsanar les deficiències assenyalades en el dictamen motivat. Cas contrari, la Comissió pot portar-les davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.


Per a saber-ne més:

– sobre el procediment d’infracció incoat contra España, clica aquí.

– sobre la Directiva europea 21012/27/EU, sobre eficiència energètica, clica aquí.

– sobre la transposició que va efectuar España de la Directiva europea, clica aquí.

Font: Comissió Europea; i Serveis de Gestió de Comunitats de Propietaris i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques