/* google analytics */

L’ocupant d’un habitatge en precari va al.legar que se li havia d’haver aplicat la normativa protectora dels deutors hipotecaris, atesa la seva condició de precarista i de que es trobava en risc d’ exclusió social.

L’ocupant al.lega que, abans de demandar-lo, el banc li havia d’haver ofert un lloguer social que garantís el seu dret a l’habitatge.

L’Audiència Provincial de Barcelona va desestimar l’al.legació de l’ocupant i va decretar el desnonament per precari, al interpretar que no concorren els requisits per poder aplicar per analogia les normes de protecció dels deutors hipotecaris o els supòsits d’emergència.

L’Audiència estima que, en aquest cas, el precarista no pot emparar-se en les mesures de protecció establertes al RD-L. 27/2012, de 15 de novembre i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de protecció als deutors hipotecaris, ni en la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

I estableix que no es donen els requisits per poder aplicar la norma analògicament i que la suspensió del llançament o l’oferiment d’un lloguer social no es troben legal o doctrinalment previstos en supòsits de fet, i només es poden aplicar en els casos excepcionalment regulats per la llei.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa el contingut íntegre de la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, de 15 de desembre de 2017, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiència Provincial de Barcelona (Secció 13a).

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques