/* google analytics */

Als efectes de la liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com PlusVàlua municipal), l’ escriptura de compra de la finca, juntament amb la posterior d’obra nova sobre la mateixa i la de la seva transmissió, proven la depreciació que ha sofert l’immoble.

En conseqüència, al ser menor el preu de venda al d’adquisició, no es produeix el fet imposable d’aquest impost.

1. Antecedents. Segons l’escriptura de compra del terreny (any 1987), el preu d’adquisició va ser de 69.717 euros, mentre que, segons la declaració d’obra nova, el valor de construcció de la nau en el mateix any (1999), va ser de 264.445 euros. En el 2014 terreny i nau es van transmetre conjuntament per 253.420 euros, fet pel qual l’Ajuntament va girar al propietari de l’immoble liquidació per PlusValúa per un import de 50.000 euros, aproximadament.

Impugnada aquesta liquidació, el jutjat de lo Contenciós-Administratiu va donar inicialment la raó a l’ajuntament, desestimant la demanda.

No obstant, el TSJ estima el recurs d’apel·lació interposat contra l’esmentada sentència i anul·la i deixa sense efecte la liquidació practicada a la propietat.

2. ¿Cóm es prova la depreciació de valor?. El Jutge d’instància havia considerat que no se havia aportat cap dictamen ni medi probatori de cap classe que acredités que, entre la data d’adquisició i la data de meritament de l’impost, no havia existit increment de valor del terreny urbà.

I per això, va entendre que, davant l’absència absoluta de prova que acredités que el valor de la transmissió va ser inferior al d’adquisició, s’havia de mantenir la liquidació a favor de l’Ajuntament.

De forma diferent, el TSJ va estimar que les escriptures acrediten la depreciació de l’immoble, doncs d’elles es desprèn indirectament el menor valor de l’immoble en el moment de la transmissió respecte el valor d’adquisició.

3. L’interès de la Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana. Radica en la novedosa doctrina que introdueix, doncs la pràctica administrativa prenia exclusivament en consideració el valor cadastral de l’immoble, i tanmateix el TSJ ha reconegut com a provat el valor declarat en les escriptures públiques de compra i posterior venda.

Font: Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, Sentència de 14/setembre/2016.

Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques