/* google analytics */

El Diari Oficial de la Generalitat del dia d’avui publica la Llei 4/2016, que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el passat dia 22.

Aquesta nova Llei permetrà incrementar els mecanismes de les administracions per ajudar a les famílies que estan endeutades, ampliar el parc públic d’habitatges i evitar els desnonaments.

El nou text fixa instruments alternatius per donar resposta als punts de la Llei 24/2015 del mateix àmbit suspesos pel Tribunal Constitucional el passat mes de maig.

Entre els principals punts de la llei recorreguts, i suspesos després pel Tribunal Constitucional, destaquen la cessió temporal obligatòria dels pisos buits d’entitats financeres per destinar-los a lloguer social; l’obligació per part de les entitats financeres i els grans tenidors d’habitatges d’oferir un lloguer social a les persones que estiguin a punt de ser desnonades; i el procediment de mediació en cas de sobreendeutament.

Així, el nou text:

a. Expropiació de l’ús temporal dels habitatges:

Se substitueix la cessió temporal obligatòria d’habitatges previst a la Llei 24/2015, per l’expropiació de l’ús temporal dels habitatges.

b. Reallotjament de famílies amb lloguer social:

Proposa com a alternativa al lloguer social obligatori un sistema de reallotjament de les famílies amb lloguer social.

c. Mediació:

Recupera la mediació a través del Codi de consum.

Una altra de les novetats de la llei és que s’amplia el nombre de municipis on el Govern té acreditat que hi ha alta demanda d’habitatge social, i es passa de 72 municipis previstos fins ara, als 234 de la nova normativa.

Aquesta ampliació donarà eines a més municipis per poder intervenir en matèria d’habitatge i evitar l’exclusió social, així com més capacitat per augmentar el parc públic a través del dret de tanteig i retracte. Igualment, es podran mobilitzar més pisos buits d’entitats financeres i grans empreses ja que l’impost sobre pisos buits serà d’aplicació a les 234 poblacions.

“Catalunya avui torna a disposar d’una eina clau per a garantir el dret a un habitatge digne. La Llei de l’Habitatge ja és una realitat i permetrà superar els tres elements clau que quedaven suspesos, que són la mediació, el lloguer social i les expropiacions de l’ús de pisos en cas de necessitat d’habitatge en municipis de demanda acreditada”.

Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 22-12-2016.

Font: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7276/1570471.pdf; http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/297863/ca/meritxell-borras-catalunya-torna-disposar-duna-eina-clau-garantir-dret-habitatge.do; i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques