/* google analytics */

El recent text refós de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, estableix nous criteris per a la valoració del sòl i les edificacions.

El recent text refós de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, estableix nous criteris per a la valoració del sòl i les edificacions en:

a)    Les operacions urbanístiques

b)    La fixació del preu just en l’expropiació (qualsevulla que sigui la seva finalitat)

c)    La fixació del preu a pagar en la venda forçosa

d)    La determinació de la responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.

En sòl urbanitzat es valorarà allò que hi ha, no el que el planejament urbanístic diu que pugui arribar a haver-hi en un futur.

En sòl rural s’abandona el mètode de comparació i s’adopta el mètode de capitalització de rendes.

Font: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. BOE, nº 261, de 31.octubre.2015.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques