/* google analytics */

El Tribunal Suprem declara que l’arrendatari que va desistir del contracte del local situat en un carrer en obres ha de pagar les rendes corresponents fins a la finalització del termini.

Foto Instagram @sofia.xarepe

1. Els antecedents:

a. L’Ajuntament de la localitat va executar un projecte d’obres en el carrer on s’ubica el local comercial arrendat.

b. L’arrendatari va desistir del contracte al·legant que les obres perjudicaven el desenvolupament del negoci i que per tant el propietari incomplia el contracte.

c. El propietari del local va interposar demanda amb l’exclusiva finalitat de que l’arrendatari complís el contracte (en base a l’art. 1124 del Codi Civil), satisfent les rendes adeutades fins a la finalització del termini pactat en el contracte d’arrendament.

2. La Sentència del Tribunal Suprem (de 18 de març de 2016): declara que l’arrendatari ha de satisfer les rendes corresponents als mesos que falten per a l’acompliment del termini del contracte, doncs la petició del propietari no excedeix dels límits de la bona fe.

Entén el Tribunal que:

a. si l’arrendatari va veure reduïts els seus ingressos a conseqüència de les obres en el carrer que dificultaven l’accés, però no impedien l’exercici de l’activitat, també al propietari se li reduirien les possibilitats d’aconseguir un nou arrendatari;

b. que les obres en el carrer varen ser ordenades per l’Ajuntament i, en conseqüència, no depenien de la voluntat del propietari arrendador;

c. que l’arrendatari no va provar en el judici que l’arrendador tornés a llogar el local;

d. que no procedeix la moderació per indemnització de danys i perjudicis, atès que l’arrendador no va sol·licitar una indemnització sinó l’acompliment del contracte amb el pagament de les rendes adeutades.

Font: Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques