/* google analytics */

La Generalitat acava de dictar una nova normativa per a impulsar les energies renovables.


El Decret Llei 16/2019 modifica la Llei d’Urbanisme de Catalunya amb la finalitat de facilitar la instal.lació de panells d’energia solar a les cobertes dels edificis, solars i altres espais.


Per altra part, aquesta disposició prohibeix, a partir de 1r de gener de 2020, la promoció de noves instal.lacions per a usos tèrmics que utilitzin coc de petróli o carbó com combustible i simplifica la regulació dels parcs eòlics i de les plantes solars fotovoltaiques.


És una informació dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Per ampliar la informació, pots clicar aquí per llegir el text íntegre del Decret Llei 16/2019.


Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 8012, de 28/11/2019, Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques