/* google analytics */

La formalització d’un contracte d’arrendament d’habitatge està subjecta a l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), estant obligat al seu pagament l’inquilí.

S’ha de precisar que els arrendaments de locals de negoci, o qualsevol altra finca que no sigui per a ús d’habitatge, no estan subjectes a ITP, sinó a IVA.

Termini per pagar l’impost:

El pagament de l’ ITP s’ha de realitzar en un termini de 30 dies des de la firma del contracte d’arrendament, i s’abona pel total temps de duració del lloguer.

Quina és la quota a ingressar?

La base imposable serà la quantitat total que s’hagi de satisfer per tot el període de duració del contracte. Quan no consti l’esmentat període, es girarà la liquidació computant-se sis anys, sens perjudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar, cas de continuar vigent després de dit període temporal. En els contractes d’arrendament de finques urbanes subjectes a pròrroga forçosa es computarà, como a mínim, un termino de duració de tres anys.

A aquesta base imposable s’aplicarà el 0,5%.

Recordi que des de la Cambra podem realitzar totes les gestions per a l’acompliment d’aquesta obligació fiscal davant l’Agència Tributària de Catalunya.

Font: Cambra de la Propietat Urbana de Reus. Departament Jurídic.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques