/* google analytics */

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol la qüestió que es dóna sovint a les comunitats de propietaris i estableix que s’ha de demandar davant el tribunal on radica la finca.


1. Antecedents:

a. La comunitat de propietaris adopta un acord pel qual es fixa l’import de les quotes anuals per al manteniment de l’edifici.

b. L’immoble es troba en règim de propietat horitzontal.

c. Determinats propietaris resideixen en un altre país.


2. La qüestió plantejada:

Davant quin tribunal s’ha d’interposar la demanda de reclamació de deutes comunitaris?


3. La resposta del TJUE:

El Tribunal europeu en una recent sentència del passat mes de maig resol la qüestió, establint que el litigi s’haurà d’interposar davant el tribunal del lloc on s’hagi de complir l’obligació.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 8 de maig de 2019, clicant aquí.


Fuente: Col.lecció de Jurisprudència de la Unió Europea. Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala 1a, de 8 de maig de 2019. Assumpte C-25/18. Advocat general: J. Kokott.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques