/* google analytics */

Es van realitzar modificacions substancials en el Pla després de l’últim tràmit d’informació pública i, a més a més, era necessari sotmetre a avaluació ambiental aquestes modificacions.

En una molt recent sentència, el TSJ de Cantàbria ha declarat nul de ple dret el Pla General d’Ordenació Urbana de Laredo al haver-se realitzat modificacions substancials en el pla després de l’últim tràmit d’informació pública. De la mateixa forma, tals modificacions tampoc van ser sotmeses a avaluació ambiental (totalment necessària).

1. Després de la última informació pública, es van introduir canvis substancials en el planejament relatius a:

– la classificació del sòl: urbà que passa a urbanitzable, urbanitzable que passa a urbà, urbà no consolidat que passa a consolidat i urbà que passa a rústic.

– la qualificació del sòl: es modifiquen usos, zones verdes, models d’edificació.

– l’ordenació detallada dels sectors i la seva delimitació.

2. Una alteració substancial que exigia un nou tràmit d’informació pública:

El Tribunal entén que el canvi “més determinant” per declarar nul el PGOU, és el relatiu a la classificació del sòl, sense necessitat d’entrar a valorar la resta d’arguments de la demanda.

La variació de classificació de quasi mig milió de metres quadrats, que passen a ser sòl urbanitzable en lloc d’urbà, és una alteració substancial, i exigia que s’acomplís de nou el tràmit d’informació pública“a fi de què, novament, els ciutadans puguin expressar en exercici del seu dret  de participació en el procés d’ordenació urbanística” les seves al·legacions, i “la qual informació pot tenir virtualitat per a influir en la presa de decisions administratives”.

3. També falta l’avaluació ambiental de les modificacions:

Finalment, assenyala la sentència que calia sotmetre a avaluació ambiental les modificacions abans de l’aprovació del Pla, “sense que sigui acceptable l’al·legació de que la modificació sigui un mer canvi de nomenclatura al tenir el mateix règim jurídic”.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantabria de 18 de juny de 2018, clicant aquí.


Font: Consejo General Poder Judicial. Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, Sala del Contenciós, Secció 1ª. Ponent: HIDALGO BERMEJO, Mª de la Paz.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques