/* google analytics */

Nota de premsa del TC del dia d’ahir (17 de maig): El Tribunal Constitucional informa que la recent sentència d’11 de maig, reitera la doctrina establerta en les sentències de febrer i març referides als territoris forals de Gipuzkoa i Àlaba, de considerar nul l’impost quan no hi ha hagut un veritable increment de valor.

A. La recent Sentència del Tribunal Constitucional d’ 11 de maig de 2017:

El Ple del Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat declarar inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107.2-a i 110.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RD-legislatiu 2/2004, de 5 de març), perquè no preveuen cap exclusió del tribut en aquelles situacions en què no hi ha hagut increment de valor.

El Tribunal considera nuls aquests articles perquè en lloc de gravar l’increment de valor d’un immoble, es vincula l’impost a la mera titularitat del terreny durant un període de temps.

La Sentència reitera la doctrina establerta pel mateix Tribunal en les sentències 26/2017 y 37/2017, referides a aquest impost en els territoris forals de Gipuzkoa i Àlaba.

El Tribunal no admet que pel sol fet d’haver estat titular d’un terreny de naturalesa urbana durant un determinat període de temps s’hagi de pagar l’impost, sense tenir en compte aquells casos en què no s’ha produït un increment de valor o, més enllà encara, quan s’ha produït una disminució de valor.

B. El futur:

La Sentència insta a modificar la Llei per tal de no sotmetre a tributació les situacions en què no hi ha increment de valor dels terrenys.


Si desitges llegir la Nota de Premsa del TC de 17-maig-2017, clica aquí.

Si desitges llegir el text íntegre de la Sentència d’11-maig-2017, clica aquí.

Font: Tribunal Constitucional; i Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques