/* google analytics */

El TSJ de Madrid en una nova i recent sentència feta pública el passat dimarts dia 18, torna a establir que les prestacions per maternitat del INSS estan exemptes del IRPF. Per la seva part, Hisenda nega l’exempció. La última paraula la tindrà el Tribunal Suprem.

En aquesta recent sentència (concretament de 29 de juny de 2017), el TSJ de Madrid, ha tornat a donar la raó a una particular al declarar exempta de tributar per IRPF la prestació per maternitat cobrada de la Seguretat Social.

1. La recent sentència del TSJ de Madrid de 29 de juny de 2017, declara l’exempció:

En el cas enjudiciat en la sentència de 29 de juny de 2017, la contribuent no va incloure en la seva declaració de la renda els 8.993,60 euros que va percebre en l’exercici de 2013 en concepte de prestació per maternitat al considerar que estava exempta.

Tanmateix Hisenda la va obligar a abonar 361,13 euros, que el Tribunal ordena ara que li siguin reintegrats amb els seus corresponents interessos legals.

Segons el TSJ de Madrid, la petició de la interessada està emparada per la pròpia Llei del IRPF que estableix les prestacions familiars exemptes de tributar.

El Tribunal considera que la prestació per maternitat percebuda del INSS “té que estar forçosament” exempta, atès que la Llei reconeix tal benefici tributari, amb caràcter general.

Aquest mateix Tribunal ja es va pronunciar en el mateix sentit l’any passat en una altra sentència (de 16 de juliol de 2016).

No obstant, la Administració Tributària es va reafirmar posteriorment en el criteri de que la prestació per maternitat sí que ha de tributar en el IRPF. 

2. La posició d’Hisenda és contrària a l’exempció:

Segons el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), en Resolució de 2 de març de 2017, l’exempció s’ha d’aplicar únicament a les prestacions per maternitat satisfetes per les comunitats i entitats locals i no a las satisfetes per la Seguretat Social, ja que la norma no cita la prestació per maternitat quan estableix quines ajudes de la Seguretat Social estan exemptes de tributació.

A més, sosté que la prestació de maternitat de la Seguretat Social té la funció de substituir la retribució normal (no exempta del IRPF) que obtindria la mare pel seu treball habitual i que ha deixat de percebre al gaudir del corresponent permís.

Aquesta Cambra va publicar, en data 10 d’abril de 2017, la Resolució de 2 de març del TEAC.

 

3. La qüestió no està tancada. La última paraula la tindrà el Tribunal Suprem:

Les resolucions del TEAC serveixen per unificar el criteri administratiu, però són els Tribunals de Justícia els que tenen la última paraula i fins que no es pronunciï al respecte el Tribunal Suprem, l’exempció o no d’aquesta prestació queda en mans del que considerin els TSJ de les Comunitats Autònomes.

Contra la sentència de 29 de juny de 2017 que comentem, hi cap la interposició de recurs de cassació que es tramitaria davant el Tribunal Suprem.

Així doncs, seria la decisió del Suprem la que establiria jurisprudència i la que, en últim extrem, establiria un criteri únic. 


Si desitges conèixer el contingut íntegre de la recent Sentència del TSJ de Madrid de 29 de juny de 2017, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques