/* google analytics */

Partint de la base d’una consolidació a l’any 2016, es preveu per a l’any 2017 que el mercat continuï dinamitzant-se.

Aquestes són les previsions que consten en l’informe “Mercat residencial a Espanya”, elaborat per Servihabitat Trends, publicat el passat dia 5.

En aquest informe s’assenyala que en aquesta dinamització prevista per a l’any 2017, s’han de diferenciar tres segments:

a.    Zones en les que existeix un important incremento de l’activitat

b.    Zones en les que queda un important romanent d’habitatge que encara tardarà en vendre’s

c.    Zones en les que la reactivació serà més reduïda

L’estudi aborda sis grans àrees: 1. El mercat de compravenda d’habitatge; 2. El mercat d’obra nova; 3. Reducció de stocks; 4. Preus; 5. El lloguer; i 6. La compra d’habitatge per estrangers.

1. El mercat de compravenda d’habitatge:

Segons dades del Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat, es preveu que l’any 2016 finalitzi amb un augment d’habitatges venuts del 26%, en relació a l’anterior exercici 2015.

Del total volum de vendes, l’habitatge de segona mà representa aproximadament un 70%, i les d’obra nova un 30%. La majoria de transaccions s’han efectuat en habitatge en règim de propietat horitzontal –a prop del 80%-.

El promig de les hipoteques concedides se situa en 115.540 euros. S’ha d’assenyalar que les hipoteques concedides per sobre del 80% del valor de l’habitatge han baixat i tan sols suposen el 14,3% del total.

Per a 2017 les previsions de Servihabitat se situen en un creixement superior al 12%, essent factors d’aquest increment: la major concessió de crèdits hipotecaris, l’interès en invertir en habitatge davant a altre tipus d’actius, l’estabilització de preus i la millora de l’estabilitat laboral.

2. El mercat d’obra nova:

Respecte el mercat d’obra nova, es destaca el creixement del 31,4% d’habitatges iniciats respecte l’any 2015 (61.984 habitatges).

Les previsions per a 2017 apunten a la continuïtat d’aquesta tendència, estimant-se que l’activitat s’incrementarà en un 20% respecte el 2016 (amb una estimació de 74.381 unitats).

3. Reducció de stocks:

El volum de stock d’habitatge a baixat  un 19,8% el 2016 respecte l’any anterior, i es preveu que en el 2017 es redueixi en un nou 18,8%, si bé aquesta reducció no és uniforme en tot el territori.

4. Preus:

L’increment de preu de l’habitatge s’ha situat al 2016 en el 4,6% respecte l’any 2015. Es preveu que per a l’any 2017 s’incrementi a prop del 4,3%.

En referència a l’esforç mig que ha de realitzar una família a Espanya per adquirir el seu habitatge, és d’aprop de 6 anys de renda bruta destinada al pagament d’aquest. Es  mantenen, d’aquesta forma, els nivells de 2015, iniciant-se un suau creixement després de la baixada experimentada des dels màxims a que es va arribar en el  2007, quan es destinaven més de 9 anys d’ingressos bruts anuals per a fer front al pagament d’un habitatge.

5. El lloguer:

Segons l’informe elaborat per Servihabitat Trends:

– L’ús d’habitatge en règim de lloguer augmenta.

– Percentatge de l’habitatge ocupat  en règim de lloguer: s’estima que existeixen uns 18,3 milions d’habitatges principals a Espanya el 2015. D’ells, es troben ocupats en règim de lloguer uns 4,2 milions, és a dir un 22,7%.

– Volum d’habitatges en lloguer: actualment a Espanya a prop de 115.000, quelcom més del 10% dels que es troben en venda.

– Preu mig del lloguer: experimenta en el conjunt d’Espanya un creixement superior al 10% interanual.

Per un habitatge de 80-90 m2, la renda mitja és de 540 euros, encara que en diverses Comunitats se supera aquesta mitjana. Així, a les Balears, 980 euros; Comunitat de Madrid, 940 euros; País Basc, 850 euros; Catalunya, 610 euros.

– Rendibilitat bruta mitja del lloguer a Espanya: un 5,4%, si bé queda superada a Catalunya, Comunitat de Madrid i Balears.

6. La compra d’habitatge per estrangers:

Segons dades del mes de juny de 2015 fins a juny de 2016, el total de compravendes realitzades a Espanya per estrangers s’ha incrementat en un 18,4%, el qual representen 76.212 habitatges. D’ells, el 93,3% s’ha realitzat per estrangers residents, i el 6,7% per no residents.

El 87,7% de transaccions es concentren a Alacant, Málaga, Almería, Balears, Murcia i Las Palmas. A aquestes s’hi ha d’afegir les províncies de Tenerife, Girona i Tarragona.

Font: http://corporate.servihabitat.com/es/content/estudios

i Serveis Immobiliaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques