/* google analytics */

El Govern de la Generalitat va aprovar aquest dimarts el Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social.

L’Executiu entrarà la llei al Parlament de manera immediata amb l’objectiu que es pugui aprovar aquest mateix octubre.

Aquest text proposa instruments alternatius per donar resposta als punts suspesos de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica – suspesos pel Tribunal Constitucional el 24 de maig-.

La suspensió del Tribunal Constitucional. Entre els principals punts de la llei que el Tribunal Constitucional va suspendre, destaquen la cessió temporal obligatòria dels pisos buits d’entitats financeres per destinar-los a lloguer social; l’obligació per part de les entitats financeres i els grans tenidors d’habitatges d’oferir un lloguer social a les persones que estiguin a punt de ser desnonades; i el procediment de mediació en cas de sobreendeutament.

Vies alternatives que proposa el Projecte de Llei. El text aprovat el passat dimarts pel Govern preveu vies alternatives per a aquests mateixos objectius i dóna eines a les administracions per incrementar els habitatges del parc públic i per evitar desnonaments a través de mesures per ajudar les famílies amb sobreendeutament i per reallotjament amb lloguer social de persones en risc de perdre l’habitatge.

Així, el nou text:

A.    Substitueix la cessió temporal obligatòria d’habitatges previst a la Llei 24/2015, per l’expropiació de l’ús temporal dels habitatges:

Una de les prioritats de les polítiques públiques d’habitatge és la mobilització del parc d’habitatges buits. En aquesta línia, un dels instruments previstos al Projecte de llei és l’expropiació temporal de l’ús dels habitatges buits d’entitats financeres, que permetrà donar-los un ús social en un període d’entre 4 i 10 anys, emparant-se en la llei d’expropiació.

El cost de la rehabilitació de l’habitatge serà a càrrec de l’entitat bancària, fet que permetrà compensar el cost de l’expropiació.

Hauran de ser pisos inscrits en el Registre d’habitatges buits o situats en municipis amb necessitats d’habitatge social.

B.    Proposa com a alternativa al lloguer social obligatori un sistema de reallotjament de les famílies amb lloguer social:

El Projecte de Llei també incorpora l’obligació de reallotjament de les persones en risc d’exclusió social per pèrdua d’habitatge, una mesura que servirà per evitar desnonaments. Així, es fixarà un sistema transitori perquè, per un període de 3 anys ampliables a 3 més, les entitats bancàries ofereixin un lloguer social a les famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.

C.   Recupera la mediació a través del Codi de consum:

Pel que fa als processos de mediació entre famílies amb sobreendeutament i entitats financeres, el nou text preveu la creació de comissions a tot el territori, formades per representants del Govern, les entitats socials, advocats, ajuntaments i entitats financeres, que analitzaran els casos de sobreendeutament i elaboraran plans integrals per solucionar-los. Seran les Comissions d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència Social (CHASE).

Àmbit d’actuació. Una altra de les novetats del Projecte és que s’amplia el nombre de municipis on el Govern té acreditat que hi ha alta demanda d’habitatge social, i es passa de 72 municipis previstos fins ara, als 234 de la nova normativa. Aquesta ampliació donarà eines a més municipis per poder intervenir en matèria d’habitatge i evitar l’exclusió social, així com més capacitat per augmentar el parc públic a través del dret de tanteig i retracte. Igualment, es podran mobilitzar més pisos buits d’entitats financeres i grans empreses ja que l’impost sobre pisos buits serà d’aplicació a les 234 poblacions.

Font: Agencia de l’Habitatge de Catalunya i Serveis jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques