/* google analytics */

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de Crèdit Immobiliari que passarà al Congrés dels Diputats per a la seva tramitació parlamentària. Està previst que entri en vigor en el primer semestre de 2018.

Les principals novetats: 

Reforçar la transparència en els contractes hipotecaris, reduir les comissions que paguen els clients i transposar a la legislació espanyola la Directiva Europea en matèria hipotecària.

1. Rebaixa de comissions:

a) En les operacions de cancel·lació anticipada: Es rebaixen les comissions de cancel·lació anticipada dels préstecs a tipus variable fins eliminar-les a partir dels 5 anys de vigència del contracte.

Se aplicarà a hipoteques firmades amb posterioritat a l’entrada en vigor de la nova llei.

b) En la conversió d’hipoteques variables a fixes: no pagarà comissió a partir del tercer any i es rebaixaran les despeses de notari i registre (bonificades en un 90%).

S’aplicarà a qualsevol préstec hipotecari viu.

2. Execució de la hipoteca por impagament:

a) Durant la primera meitat de la seva vigència: serà necessari l’impagament de 9 quotes mensuals o una quantitat que superi el 2% del capital concedit.

b) Durant la segona meitat: serà necessari l’impagament de 12 quotes mensuals o una quantitat que superi el 4% del capital concedit.

3. Vendes vinculades:

Amb caràcter general, es prohibeixen les denominades vendes vinculades, es a dir, aquelles que obliguen al consumidor a acceptar una sèrie de productes financers com a condició per a obtenir la hipoteca.

Amb la nova norma, el banc haurà de plantejar al consumidor ofertes alternatives, es a dir, amb o sense productes associats. En aquestes vendes combinades, el banc informarà dels diversos pressupostos, com a mesura de transparència obligatòria.

4. Es facilita la reconversió d’hipoteques en divises estrangeres a hipoteques en euros:

Es contempla la possibilitat de que el consumidor pugui sol·licitar en qualsevol moment de la vida del préstec la conversió –en euros o en la divisa en la que cobri la majoria d’ingressos – del crèdit en moneda estrangera.

5. Transparència:

Durant el 7 dies previs a la signatura de la hipoteca (és el temps que es denomina “fase precontractual”):

a) el consumidor haurà de ser informat de la documentació i de l’existència de clàusules potencialment abusives o opaques, escenaris d’evolució de quotes en funció de previsions i assegurances associades.

b) El notari assessorarà de forma gratuïta de les condicions de la hipoteca. Aquesta és una condició necessària per a què el notari autoritzi l’escriptura.

6. Límit de l’interès de demora:

La nova normativa estableix un límit a l’interès de demora, el qual a partir de la entrada en vigor de la llei no podrà superar el 9%.

7. Llista de clàusules abusives:

Es crearà una llista de clàusules que han estat declarades abusives per part dels tribunals.


Pots consultar la Nota Informativa del Govern clicant aquí.

També pots veure la comparativa entre la situació actual i el projecte de llei, clicant aquí.

Font: La Moncloa; i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques