/* google analytics */

El PSOE ha presentat al Congrés una proposició de llei amb l’objectiu d’incrementar l’oferta d’habitatges en lloguer.

1. Les mesures que es proposen:

Primera.- Preu de referència i deduccions fiscals:

Establiment de deduccions fiscals de fins el 100% en l’IRPF per als propietaris d’habitatges que lloguin per sota del preu de referència.

Les deduccions que s’aplicarien serien les següents:

– del 60% pels propietaris que respectessin el preu de referència;

– del 70% pels propietaris que fessin obres per a millorar l’eficiència energètica del pis;

– del 100% si es lloga el pis a joves d’una edat compresa entre els 18 i els 30 anys, amb uns ingressos baixos.

El preu de referència per zones seria elaborat pels ajuntaments en base a la informació obtinguda de les fiances dipositades en els contractes de lloguer.

Segona.- Contractes de 5 anys, més pròrroga de 3:

Amb aquesta mesura es tornaria a la situació de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) anterior a la reforma de 2013 (la reforma de la LAU de 2013 va rebaixar la duració del contracte de cinc anys a tres anys, amb una pròrroga d’ 1 any).

Tercera.- Limitació de fiances o avals addicionals:

– Si la mensualitat de renda del pis és inferior a 750 euros, la fiança no podria excedir de 2 mensualitats de renda;

– Si la mensualitat de renda del pis fos entre els 750 euros i els 1.200 euros, la fiança no podria excedir de 3 mensualitats;

– Si la mensualitat de renda fos superior a 1.200 euros, les parts podrien pactar qualsevol tipus de garantia addicional sense cap limitació.

Quarta.- Actualització de la renda:

Segons l’  IPC(Índex de Preus de Consum), durant els 5 primers anys del contracte.

Cinquena.- Exclusió de gravamen per guanys en cas de venda per reinversió en lloguer:

Si es ven un pis i se’n compra un altre per a destinar-lo al lloguer durant un període mínim de 10 anys, es proposa modificar l’IRPF a fi de que quedin exclosos de gravamen els guanys obtinguts amb la venda.

Sisena.- Deduccions per als inquilins amb rendes baixes:

Es proposa modificar l’IRPF a fi de que els inquilins amb una base imposable inferior a 30.000 euros anuals, puguin deduir-se el 10,5% de les quantitats satisfetes en concepte de lloguer.

Setena.- Habitatges dotacionals i habitatges socials:

Es proposa la reforma de la Llei de Sòl per afavorir l’accés a l’habitatge a col.lectius desfavorits o amb necessitats especials, creant les tipologies d’habitatge dotacional i habitatge social.

2. Quins són els objectius de la proposició de llei? :

a. Incrementar l’oferta assequible d’habitatge en lloguer, facilitant l’accés a l’habitatge amb un esforç raonable respecte del nivell d’ingressos.

b. Diferenciar l’habitatge estable i els pisos turístics els quals han provocat una espiral de preus perillosa.

c. Fomentar la creació d’un parc estable d’habitatge social a fi de facilitar un habitatge digne i adequat a aquells ciutadans que no puguin obtenir-la en el mercat lliure.

3. En quin punt es troba la tramitació de la proposició de llei?:

La Proposició de Llei va ser presentada pel Grup Parlamentari Socialista el proppassat dia 15 de març i actualment es troba en tràmit pendent de contesta per part del Govern (el qual termini finalitza el proper dia 3 de maig).

El Servei Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus et mantindrà informat de la tramitació d’aquesta Proposició de Llei.


És una informació elaborada pel Servei Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Per llegir el text íntegre de la Proposició de Llei, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes-Congreso de los Diputados, clica aquí.


Font: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques