/* google analytics */

Noves normes per a protegir els edificis.


A. Què és el radó?

Segons dades de la OMS:

  • El radó és un gas radioactiu d’origen natural, que tendeix a concentrar-se en interiors, com en habitatges, escoles i llocs de treball.
  • El radó és la segona causa més important de càncer de pulmó després del tabac.
  • S’estima que la proporció dels casos de càncer de pulmó a nivell nacional atribuïbles al radó respecte al total varia d’un 3% a un 14%, en funció de la concentració mitjana nacional de radó i de la prevalença de consum de tabac.
  • No es coneix un llindar per sota del qual l’exposició al radó no suposi cap risc. Quant menor sigui la concentració de radó en un habitatge, menor serà el risc de càncer de pulmó.
  • Existeixen mètodes provats, duradors i costoeficaços per a prevenir la filtració de radó als habitatges de nova construcció i reduir la seva concentració en els habitatges existents.

B. Noves normes a Espanya:

El recent RD. 732/2019, de 20 de desembre, ha modificat el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), per a què es disposin els mitjans per a eliminar el risc previsible d’exposició inadequada a l’interior dels edificis, a radó procedent del terreny, situats en els termes municipals en els quals s’ha apreciat un nivell de risc no menyspreable.

Aquest RD, constitueix la transposició parcial de la Directiva Europea 2013/59/EURATOM del Consell, de 5 de desembre de 2013.


C. Entrada en vigor i aplicació:

– El RD. 732/2019 ha entrat en vigor el proppassat dia 28 de desembre de 2019.

– Aplicació progressiva: 

1. Edificacions a les que NO serà d’aplicació el RD. 732/2019:

Les noves normes del Codi Tècnic de l’Edificació, no seran d’aplicació a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents que en data 28 de desembre de 2019, ja tinguin sol.licitada la llicència municipal de obres (si bé les obres s’hauran d’iniciar dins del termini màxim d’eficàcia de la llicència, i, en el seu defecte, en el termini de sis mesos des de l’atorgament de la llicència).

2. Edificacions a les que serà d’aplicació VOLUNTÀRIA el RD. 732/2019:

Les noves normes del Codi Tècnic de l’Edificació, seran d’aplicació voluntària a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents, per a les que se sol.liciti llicència municipal d’obres abans del dia 28 de juny de 2020 (si bé les obres s’hauran d’iniciar dins del termini màxim d’eficàcia de la llicència, i, en el seu defecte, en el termini de sis mesos des de l’atorgament de la llicència).

3. Edificacions a les que serà d’aplicació OBLIGATÒRIA el RD. 732/2019:

Les noves normes del Codi Tècnic de l’Edificació, seran d’aplicació obligatòria a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents, per a les que se sol.liciti llicència municipal d’obres a partir de 28 de juny de 2020.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament d’Arquitectura de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Pots llegir el text íntegre del RD. 732/2019, clicant aquí.


Per saber-ne més, pots llegir la informació de la Organització Mundial de la Salut (OMS), clicant aquí.

També et pot interessar la informació del Consejo de Seguridad Nuclear de España (CSN), clica aquí si desitges ampliar la teva informació.


Fonts: 1. Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) Núm. 311, de 27/12/2019, Real Decreto 732/2019, de 20 de desembre, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació. 2. Organització Mundial de la Salut (OMS): “El radó i els seus efectes a la salut”. 3. Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), monografies, “Mapas de radiación natural”.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques