/* google analytics */

Segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), la controvèrsia pel pagament de reparacions en un pis llogat és una de les causes que genera més litigis, juntament amb l’impagament de rendes

Foto: Viktor Hanacek.

Com a punt d’inici ens hem de remetre a allò pactat en el contracte de lloguer. En cas de no existir pacte sobre aquest punt, s’ha d’acudir a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU 1994), la qual clarifica aquest punt.

Propietari: Així ens trobem amb que el propietari (l’arrendador) ve obligat a posar a disposició de l’inquilí l’habitatge en condicions d’habitabilitat.

Inquilí: Per altra part, l’inquilí (l’arrendatari) ha d’ assumir les reparacions que derivin del desgast per l’ús de l’habitatge, com també haurà de fer front a les reparacions derivades d’un mal ús en algun dels elements de la vivenda.

Cal afegir que quan sigui necessari efectuar una reparació, és obligació de l’ inquilí  informar al propietari el més aviat possible.

Si es tractés d’una actuació urgent (como per exemple, una fuita d’aigua), l’inquilí pot executar la reparació amb la finalitat d’evitar majors danys, i rescabalar-se de l’import posteriorment.

No oblidi que per un assessorament de confiança i credibilitat, els Serveis Jurídics de la Cambra l’atendran amb molt de gust.

Font: Cambra de la Propietat Urbana de Reus. Serveis Jurídics.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques