/* google analytics */

Un Jutjat de León dicta que l’Ajuntament haurà de demostrar que hi ha increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per liquidar l’impost de Plusvàlua.

1. El Jutjat de León segueix el criteri del Tribunal Constitucional:

El Jutjat Contenciós-Administratiu Nº 3 de León ha dictat la primera sentència a León sobre l’impost de Plusvàlua municipal que segueix el criteri del Tribunal Constitucional, establert en les seves sentències de 16 de febrer de 2017, de 1 de març de 2017 i d’ 11 de maig de 2017, en les que declara que l’impost de Plusvàlua és inconstitucional quan en la transmissió de l’immoble no ha existit increment de valor.

2. Què diu la sentència del Jutjat de León:

a. L’Ajuntament haurà de demostrar que ha existit increment de valor:

El Jutjat de León dóna la raó al recurrent i assenyala que, a partir d’ara i fins que no es modifiqui la Ley Reguladora de Haciendas Locales, serà l’Ajuntament i no el contribuent qui haurà de demostrar que ha existit increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

b. Remetre’s als valors cadastrals és inconstitucional:

L’Ajuntament es remet a l’evolució dels valors cadastrals, de la qual dedueix l’existència d’augment de valor.

La sentència aclareix que no podrà fer-ho remetent-se simplement als valors cadastrals doncs la fórmula de càlcul ha estat declarada inconstitucional.


Si desitges llegir la comunicació del Consejo General del Poder Judicial, clica aquí.

Si desitges llegir el text íntegre de la Sentència de 20 de juny de 2017 del Jutjat Contenciós-Administratiu Nº 3 de León, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques