/* google analytics */

L’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris en les comunitats de propietaris resta suspesa fins el 30 d’abril de 2021.


Excepció. Per decisió del President o per sol.licitud del 20 per 100 de propietaris:

No obstant la comunitat podrà convocar i celebrar junta de propietaris dins aquest termini, atenent les seves circumstàncies i les mesures de seguretat aplicables en cada moment, a iniciativa del President o si ho demana almenys un 20 per 100 dels propietaris amb dret a vot, que representin a la vegada el mateix percentatge de quotes de participació.  

Mitjans telemàtics:

La celebració de junta també es pot dur a terme per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquest cas, s’entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.


Pressupost anual, prorrogat:

El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària , en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.


Acords sense reunió:

Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió a instància del President, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si t’interessen més detalls, pots consultar el Decret Llei 26/2020, de 23 de Juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.


Font: Decret Llei 26/2020, de 23 de Juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.Diari Oficial de la Generalitat, Núm. 8161, DE 24.6.2020.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques