/* google analytics */

El Ple del TC acorda aixecar la suspensió que afectava determinats articles de la Llei del Parlament de Catalunya 3/2017, de 15 de febrer, del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Obligacions i Contractes (TC Auto núm. 131/2017, de 3 d’octubre).

L’esmentada Llei 3/2017, regula, entre altres, els contractes de compravenda, permuta, masoveria urbana, construcció futura, violari, aliments i censal.

Sens perjudici d’ulteriors pronunciaments que pugui dictar el Tribunal Constitucional, els preceptes d’aquesta Llei entren en vigor el dia 1 de gener de 2018.

La Cambra va donar puntual informació tant de l’aprovació de la Llei (notícia del 23 de  febrer de 2017), com de la interposició del recurs d’inconstitucionalitat i l’automàtica suspensió de la Llei (notícia del 23 de juny de 2017).


Si desitges llegir el contingut íntegre de l’Auto del TC de 3 d’octubre de 2017, clica aquí.

Font: Tribunal Constitucional; i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques