/* google analytics */

Els autònoms podran ajornar el pagament de l’IVA a Hisenda independentment que s’hagi cobrat, o no.

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de desembre, va establir que només es podia ajornar l’ingrés de l’IVA a Hisenda si es justifica prèviament que no s’ha cobrat.

No obstant, una Instrucció de l’Agència Tributària aclareix la interpretació de l’esmentat Real Decreto-ley i estableix:

1. Ajornament d’un deute igual o inferior a 30.000 euros:

Es podran concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals. La periodicitat dels pagaments serà, en qualsevol cas, mensual. Es tramiten mitjançant un mecanisme automatitzat de resolució.

Es a dir, en aquest supòsit Hisenda entendrà per defecte que les sol·licituds d’ajornament corresponen a IVA no cobrat i l’autònom no haurà de justificar-ho.

2. Ajornament d’un deute superior a 30.000 euros:

Es podran concedir els ajornaments, en funció del tipus de garantia aportada per l’autònom, i per un termini màxim de 36 pagaments mensuals i serà necessari, a més, que acrediti que les quotes d’IVA repercutides no han estat cobrades.

Font: Cambra Reus Servei a Pimes i Autònoms; i Agència Tributària.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques