/* google analytics */

El Parlament de Catalunya en sessió celebrada en el dia d’ahir va aprovar la Llei de contenció de lloguers d’habitatge.


Aquesta Llei neix sota la incertesa de que pugui ser impugnada davant el Tribunal Consticional i pugui ser suspesa.


Les principals directrius de la Llei són:

– La declaració d’àrees amb mercat de lloguer tens, per resolució de la Generalitat, de l’Ajuntament de Barcelona o de l’Àrea Metropolitana, segons els casos.

– la declaració no podrà excedir de 5 anys.

– es determinaran uns índexs de referència de preus de lloguer.


Una vegada publicada la llei en el Diari Oficial de la Generalitat, us seguirem informant amb més detall del seu contingut.


Si ho desitgeu, podeu consultar el text de la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge que consta en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques