/* google analytics */

L’obligació correspon als hereus o a l’herència jacent. Així ho estableix la Dirección General de Tributos.


En el cas de defunció de l’arrendador d’un immoble arrendat, el subjecte passiu obligat seran els hereus o, en el seu cas, l’herència jacent els qui hauran de declarar i liquidar l’ Impost en la declaració trimestral corresponent a totes les operacions que s’haguessin realitzat.

Igualment, en cas de qué fos necessari, hauran d’expedir les corresponents factures conforme a la llei.


Així ho ha resol la Dirección General de Tributos en una recent Consulta Vinculant.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Per a llegir el text íntegre de la Consulta Vinculant V0467-19, d’1 de març, clica aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta DGT V0467-19.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques