/* google analytics */

Assessoria legal i defensa jurídica

Cambra de la propietat urbana de Reus

Sentir-te protegit

Feel safe

Assessoria legal i defensa jurídica

 • Per defensar els teus drets de propietari, per a sentir-te protegit.
 • Posem a la teva disposició l’equip propi d’advocats especialistes en propietat.
 • Acumulem experiència, innovem constantment.
 • Els nostres valors: transparència, credibilitat, ètica, confiança.

Zona socis

 • Contacta directament amb el nostre advocat online i fes la teva consulta. Et donarem una resposta el més aviat possible.
  Servei Exclusiu pels socis de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus

Què fem:

Arrendaments urbans
 • Contractes sotmesos a la Llei d’Arrendaments urbans i contractes sotmesos al Codi civil
 • Lloguer d’habitatge
 • Lloguer de local de negoci o d’indústria
 • Cessió del contracte i sotsarrendament
 • Duració dels contractes
 • Pròrroga dels contractes
 • Extinció dels contractes
 • Separació, divorci o nul·litat matrimonial i l’habitatge
 • La renda dels contractes d’habitatge i dels locals de negoci
 • Actualització de la renda
 • Obres de millora en el pis
 • Despeses generals
 • Traspàs de local de negoci
 • La fiança en els arrendaments…
Comunitats de propietaris
 • Constitució d’una comunitat de propietaris
 • Elements comuns i elements privatius
 • Coeficient de participació
 • Fons de reserva
 • Estatuts de la comunitat de propietaris
 • Reglament de règim interior de la comunitat de propietaris
 • Els òrgans de la comunitat de propietaris: president, secretari, junta de propietaris
 • Administrador de la comunitat
 • Reunions i convocatòries
 • Votacions i acords. Unanimitat i majories
 • Impugnació d’acords
 • Acta de la reunió i llibre d’actes
 • Activitats prohibides o molestes
 • Urbanitzacions i complexos residencials
Impostos sobre immobles
 • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
 • Impost municipal Plus-Vàlua
 • Contribucions Especials
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Escrits d’al·legacions
 • Reconeixement de beneficis fiscals…
Dret de la construcció i edificació
 • Defectes de construcció
 • Responsabilitats derivades de l’edificació
 • Assegurances
 • Contractes d’obra, de serveis, de subministrament.
 • Certificat final d’obra
 • Llicència de primera ocupació …
Dret immobiliari
 • Registre de la Propietat
 • Hipoteques
 • Relacions de veïnatge
 • Parets mitgeres
 • Servituds
 • Tancament i delimitació de finques
 • Usdefruit
 • Dret de superfície
 • ..
Urbanisme
 • Llicències d’obres
 • Planejament urbanístic
 • Pla General d’ordenació
 • Plans parcials
 • Plans especials
 • Projectes d’urbanització
 • Reparcel·lacions
 • Compensació urbanística
 • Expedients de disciplina urbanística…

Horari matins:

Dilluns a Divendres  de 8h a 14h

Horari tardes:

Dimarts i Dijous de 16h a 19h

Horari de fiances matins:

Dilluns a Divendres  de 8h a 13h

Horari de fiances tardes:

Dimarts i Dijous de 16h a 18h

 

Oficina Reus:

Plaça Catalunya 5

43201 Reus

Telf. 977 127 700

info@cpureus.com

Oficina Cambrils:

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

Telf. 977 792 056

info@cpureus.com

Apostem per la formació de nous valors

We believe in developing new talent

En conveni amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) formem alumnes de final de la carrera de Ciències Jurídiques, on adquireixen experiència i facilitats per a la incorporació al món laboral.

La Cambra amb el coneixement i la innovació.

Protecció de dades i cookies

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques