/* google analytics */

La recent Llei 6/2017 clarifica el règim de deduccions de les despeses dels autònoms en l’exercici de la seva activitat en l’IRPF.

Aquesta disposició aclareix la deduïbilitat de dos tipus de despeses que suporten els autònoms en el desenvolupament de la seva activitat econòmica: a) els subministraments que corresponen a la part de l’habitatge utilitzada per a l’exercici de l’activitat; i b) les despeses de manutenció.

1. Despeses deduïbles per subministraments:

a. Quines són?

La llei especifica que, en els casos en què l’autònom afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, tindran la consideració de despesa  deduïble les despeses de subministraments de dit habitatge, tals com aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet.

b. Quin import es pot deduir?

Es podrà deduir el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

Veiem un exemple:

  • L’habitatge habitual del treballador autònom té una superfície de 100 m2.
  • Per al desenvolupament de l’activitat econòmica té afectats 35 m2.
  • L’import anual dels subministraments per aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, suma 4.500€.
  • D’aquesta forma resulta que l’autònom destina un 35% de la superfície del seu habitatge a l’activitat (100m2 en total x 35 m2 afectes a l’activitat  = 35%).
  • Segons la nova normativa el percentatge de despesa deduïble serà el 10,5% (és a dir, el 30% de 35%, que es la part de l’habitatge afecte a l’activitat).
  • Como conseqüència, si el total anual de despeses per subministraments és de 4.500€, es podran deduir 472,50€ (4.500€ x 10,5% = 472,50€).

2. Despeses pròpies de la titularitat de l’habitatge :

Tals com IBI, comunitat de propietaris o amortitzacions, resulten deduïbles en proporció a la part de l’habitatge destinada al desenvolupament de l’activitat i al percentatge de titularitat en l’immoble que tingui el treballador autònom.

3. Despeses de manutenció:

Les despeses de manutenció del propi contribuent produïts en el desenvolupament de l’activitat econòmica, seran deduïbles sempre que es facin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol medi electrònic de pagament.

L’import deduïble per aquest concepte tindrà, amb caràcter general, com a límit diari, 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és a l’estranger. Si, a més, com a conseqüència del desplaçament es pernocta, aquestes quantitats es dupliquen.

4. Entrada en vigor:

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.


Si desitges consultar el contingut íntegre de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, clica aquí.

Font: Boletín Oficial del Estado. Núm. 257, de 25 d’octubre de 2017; i Serveis per a Pimes&Autònoms de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques