/* google analytics */

S’estableix que serà el banc qui haurà de pagar l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD) en els préstecs hipotecaris.


El Real Decret-llei 7/2018, aprovat pel Consell de Ministres del dia d’ahir, imposa als bancs l’obligació del pagament de l’impost sobre Actes Jurídics Documentats en els préstecs hipotecaris.


1. Antecedents:

a. El Tribunal Suprem en la seva sentència de 16 d’octubre de 2018 (també les de 22 i 23 d’octubre de 2018), va establir que havia de ser el banc qui assumís el pagament de l’ IAJD.

b. Pocs dies després, el 6 de novembre de 2018, el Ple de la Sala 3a del TS, va acordar corregir aquesta interpretació i que fos el client qui pagués l’Impost.

c. Aquesta successió d’esdeveniments ha generat una situació d’incertesa i inseguretat jurídica que ha determinat que el Govern dicti el Real Decreto 17/2018, pel que es modifica la Llei de l’impost.


2. La nova legislació:

Estableix que en les escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà subjecte passiu al prestamista, es a dir, el banc.


3. Entrada en vigor de la nova legislació:

El RD-L 17/2018 entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el BOE.

Per tant, donat que es publica el dia 9, la seva entrada en vigor es produeix el dia 10 de novembre de 2018.


4. Efectes de la nova normativa:

La modificació normativa s’aplicarà a aquells fets imposables que es meritin en endavant. És a dir, a les escriptures públiques de préstec hipotecari que es formalitzin a partir del dia 10 de novembre de 2018.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i els Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Pots accedir al contingut de la nova nor9mativa, clicant aquí.


Font: BOE. núm. 271, de 9 de novembre de 2018. Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley de l’impost sobre Transmisiones Patrimoniales y Actes Jurídics Documentats, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques