/* google analytics */

Els hereus tenen dret a una compensació econòmica per les vacances no disfrutades pel treballador difunt.


Així ho ha dictaminat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en una sentència del proppassat dia 6.

Aquesta resolució ordena que els tribunals nacionals han de vetllar per que es concedeixi a l’hereu d’un treballador difunt una compensació econòmica -amb càrrec a l’empresari-, per les vacances anuals retribuïdes i no disfrutades pel treballador amb anterioritat al seu traspàs.


Tal obligació s’imposa en virtut de l’article 7 de la Directiva 2003/88, quan l’empleador és una empresa pública, i en virtut de l’article 31, apartat 2, de la Carta dels Drets Fonamentals, si l’empresari és un particular.


Afegeix la sentència que els particulars estan legitimats per invocar aquestes disposicions comunitàries davant els tribunals nacionals contra l’Estat, bé quan aquest no hagi adaptat el Dret nacional a la Directiva dins els terminis assenyalats, bé quan hagi efectuat una adaptació incorrecta.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i pel Departament de Pimes&Autònoms de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si desitges consultar la sentència del TJUE de 6 de novembre de 2018, clica aquí.

Si desitges consultar la Directiva europea 2003/88, clica aquí.

Si desitges consultar la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, clica aquí.


Font: Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Gran Sala, de 6 de novembre de 2018.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques