/* google analytics */

Actualment és molt freqüent que, amb l’ànim d’ajudar els fills, els pares lloguin un pis de la seva propietat a un fill.


Aquesta situació s’ha anat incrementant sensiblement en aquests darrers anys atesa la carestia dels lloguers i la dificultat dels joves per trobar arrendament assequible.

També és molt freqüent en aquests casos que la renda que es fixa en el contracte sigui molt reduïda.


Davant d’aquest supòsit, s’ha de tenir en compte que Hisenda estableix uns criteris mínims per determinar la renda que el propietari ha de declarar a la declaració de la Renda.

Mínims a declarar

Cas que us trobeu en aquesta situació, heu de tenir en compte que la Llei de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) estableix que el rendiment net computable, és a dir, la quantitat que els pares han declarar a Hisenda, té uns mínims.


Quins són aquests mínims?

A) Segons la Llei, el rendiment net total mínim que s’ha de declarar no pot ser inferior a:

a) El 2 % del valor cadastral del pis; o bé

b) L’ 1,1 % del valor cadastral del pis, quan el valor cadastral hagi estat revisat i hagi entrat en vigor en aquell exercici o en el termini dels 10 anys anteriors.

B) En els casos en què el pis no tingui assignat valor cadastral, s’aplicarà el 1,1 % sobre la meitat del major dels següents valors:

a) valor que l’Administració Tributària hagi pogut comprovar en altres tributs;

b) el preu d’adquisició del pis.


Aquests mínims a declarar, afecten només a un contracte de lloguer fet als fills ? o també a altres supòsits de parentiu ?

Doncs segons la Llei de l’IRPF, també afectaran si el contracte s’ha celebrat amb el cònjuge o un parent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament.


Ës una informació elaborada pels Serveis d’Assessoria i Gestió fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, arts. 24 y 85.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques