/* google analytics */

Es consulta a la Dirección General de Tributos si es pot considerar inclòs l’IVA en el preu pactat.

1. Antecedents:

a. Les parts van subscriure un contracte d’arrendament d’un local de negoci en el qual es va pactar una renda mensual de 2.650 euros al mes.

b. En las clàusules del contracte no es va efectuar cap previsió respecte a l’IVA d’aquesta operació.

2. El criteri de la Dirección General de Tributos. Consulta vinculant Nº V1716-17:

a. La normativa de l’IVA no fa menció a aquest supòsit, per lo qual s’haurà d’estar a l’acordat entre les parts.

b. No obstant, la Llei de l’IVA (art. 78.4), disposa que quan les quotes de l’IVA no s’haguessin repercutit expressament en la factura, s’entendrà que la operació no va incloure dites quotes.

Font: Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant V1716-17, de 4 de juliol; i Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques